javni pozivi

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja

datum objave: 10.10.2019

Na osnovu člana 6. stav (1) Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj:15/17)  i čl. 52 Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 13/15 i 13/18) Gradonačelnik Bihaća,  r a s p i s u j e

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja

 

 I   PREDMET JAVNOG POZIV

 Davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Bihaća, koje se nalaze u Bihaću:

 1. Ulica Gazi-Husrev begovoj br.3, ukupne površine 58,83 m²
 2. Ulica Sarajevska, ukupne površine 18,25 m² (montažni objekat)

II NAMJENA POSLOVNIH PROSTORIJA

Pravo prijave na javni poziv imaju fizička lica (samostalni privrednik) i pravna lica.

Poslovne prostorije iz tačke I pod 1) namijenjene su za: poslovna sjedišta pravnih subjekata, predstavništva, obavljanje intelektualnih usluga (kancelarije), obavljanje finansijske uslužne djelatnosti, djelatnosti osiguranja (banka, osiguravajuće društvo i sl.), računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti (knjigovostveni biro), trgovinske, obrtničke i ugostiteljske djelatnosti.

 

 III POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

            Početni iznos zakupnine za poslovne prostorije opisane u tački I iznosi:

            - 15,00 KM/m² (I zona), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17% - za poslovne prostorije pod 1)

    - 12,00  KM/m²  (II zona),   uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po

 poreznoj stopi od 17% - za poslovne prostorije pod 2)

IV PERIOD ZAKUPA

Poslovne prostorije iz tačke I daju se u zakup na period od 1 (jedne) godine, uz mogućnost produženja zakupnog odnosa.

 V ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 Prijavu na javni poziv treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Gradskog organa uprave Grada Bihaća ili na adresu:

                                                                 Grad Bihać,

                                                            UL. Bosanska br.4.

                                                                 sa naznakom:

                   „Ne otvaraj -Za Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija -“

Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu, sa naznakom datuma prijema prijave na javni poziv.

 Pismene prijave podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

VI  DEPOZIT  ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANJU     

Depozit za poslovne prostorije opisane u tački I  iznosi:

      -529,47 KM (slovima:petstotinadvadesetdevet i 47/100 KM) - za poslovne prostorije pod 1)

      -131,40 KM (slovima:stotinutridesetjedna i 40/100 KM) - za poslovne prostorije pod 2)

Depozit ne može biti manji od 10 % početnog iznosa polugodišnje zakupnine za  poslovne prostorije koje su predmet javnog nadmetanja

 Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplaćenog depozita će se uračunati u zakupninu. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu poslovnih prostorija nema pravo na povrat depozita.

 Ostali učesnici javnog nadmetanja i učesnici neuspjelog javnog nadmetanja (kada nijedan učesnik javnog nadmetanja nije istakao ponudu iznad početne cijene zakupnine) imaju pravo na povrat depozita.

VII  VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

 Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća, a o tačnom vremenu održavanja javnog nadmetanja, učesnici će biti naknadno obaviješteni putem internet stranice Grada Bihaća.

 Javno nadmetanje će se održati ako se na javni poziv prijave najmanje dva učesnika.   

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ukoliko učesnik javnog poziva kojem su dodijeljene poslovne prostorije ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude, a pravo zaključivanja ugovora o zakupu stiče slijedeći najpovoljniji ponuđač.

VIII VRIJEME PREGLEDA POSLOVNIH PROSTORIJA

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled poslovnih prostorija koje su predmet javnog poziva svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do12,00 sati, i to u periodu od objavljivanja javnog poziva do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona broj 037/229-654.

 IX SADRŽAJ PRIJAVE

        Prijava na javni poziv mora da sadrži:

 1. podatke o podnosiocu prijave (obavezno naznačiti broj telefona)
 2. dokaz o uplaćenom depozitu u Budžet Grada Bihaća na Depozitni račun broj  3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod UniCredit Bank d.d
 3. rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)
 4. rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležnog gradskog organa uprave (za fizička lica),
 5. uvjerenje Službe za finansije Grada Bihać da nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću (za fizička i pravna lica)
 6. izjavu o prihvatanju početne cijene zakupnine
 7. potvrdu nadležnih organa o izmirenim poreskim obavezama
 8. ovjerenu izjavu da podnosilac prijave ima otvoren račun u jednoj banci
 9. potvrdu banke da račun podnosioca prijave nije blokiran posljednja tri mjeseca, računajući do dana objave javnog poziva

  Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv neće se razmatrati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Podnosilac prijave može dostaviti original ili ovjerenu kopiju tražene dokumentacije.

X  POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Postupak javnog nadmetanja propisan je Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 15/17), a ista je objavljena na internet stranici Grada Bihaća.     

XI   TROŠKOVI

Grad Bihać ne snosi troškove učesnika u postupku javnog nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti javni poziv ili odgoditi sve ponude na bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog nadmetanja.

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić