javni pozivi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

datum objave: 25.09.2020

Na osnovu člana 72.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

J A V N I  OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća i to:

a) U Službu civilne zaštite

    1.Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač  - broj izvršilaca........ jedan (1)

    2.Referent za vatrogastvo – vatrogasac - broj izvršilaca.......................dva (2)


b) U Službu za stručne i zajedničke poslove

    1. Spremačica- broj izvršilaca........... jedan (1)

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma objave javnog oglasa u dnevnom listu "Oslobođenje" (25.09.2020.).

Integralni tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje