javni pozivi

Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora u Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju Bihać i predsjednika i člana Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać

datum objave: 26.01.2021

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj  34/03 i 65/13), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 2/17), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora u Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju Bihać
i predsjednika i člana Upravnog odbora u Javnoj ustanovi „Kulturni centar“ Bihać

 

I UPRAVNI ODBOR

1. Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać

            - predsjednik iz reda predstavnika  Osnivača....................................................1 (jedan)


2. Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać

            - predsjednik iz reda predstavnika  Osnivača.................................................... 1 (jedan)

            - član iz reda predstavnika Osnivača..................................................................1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.

 

Integralni tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje.