javni pozivi

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću

datum objave: 26.12.2019

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije broj GV-31-240/19 od 10.12.2019.godine, Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje:

 Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću

 

I  Naziv i adresa pravnog lica-prodavca nekretnine

       Grad Bihać, ul. Bosanska br. 4, 77 000 Bihać

II  Predmet prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja-licitacije prodaje se neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Bihaća sa dijelom 1/1 i to:

   -k.č.br.6256/78 zv. Gradilište u površini od 385 m2 upisana u Posjedovni list broj 4200 k.o.Bihać-grad po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br.6256/78 zv. Gradilište u površini od 385 m2 upisana u zemljišno-knjižni uložak broj 3480 k.o.Bihać-grad po starom katastarskom operatu.

Na građevinskoj parceli namijenjena je izgradnja individualnog stambenog objekta spratnosti P+2 (uz mogućnost izgradnje podruma ili suterena), uz kolski i pješački pristup na parcelu preko postojećeg makadam puta do realizacije novoplanirane saobraćajnice. U široj prostornoj cjelini se nalaze postojeći kapaciteti gradskog vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije i elektrodistributivne mreže, te u postupcima izdavanja akata o građenju će se pribavljati saglasnosti i uslovi za priključenje na komunalnu infrastrukturu, a prema urbanističko- tehničkim uslovima Službe za urbanističko planiranje, građenje i urbanističko-građevinsku inspekciju Grada Bihaća od 10.10.2019.godine.

Predmetna građevinska parcela nalazi se u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

III Početna prodajna cijena nekretnine

 Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke II iznosi 14.630,00 KM (Slovima: četrnaesthiljadašeststotinatrideset i 00/100 KM).

IV Način polaganja kapare

Kapara za nekretninu iz tačke II ovog Oglasa se utvrđuje u iznosu od 1.463,00 KM i ista se uplaćuje na račun Grada Bihaća br. 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.

 Dokaz o uplati kapare prilaže se uz prijavu na javni oglas-licitaciju.

Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena kapara (depozit) vraća se u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom, uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

V Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:

 1. fizička lica
  • ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
  • ovjerena fotokopija lične karte
  • dokaz o uplati kapare
  • notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini početne cijene iz tačke III ovog oglasa
  • dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po bilo kojem osnovu
 2. pravna lica
  • naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
  • ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
  • dokaz o uplaćenoj kapari
  • dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po bilo kojem osnovu
  • uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti), pravnog lica-učesnika javnog nadmetanja
  • instrument obezbjeđenja plaćanja (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

VI Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije.

Postupak javnog nadmetanja-licitacije će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju-licitaciji.

VII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Grada Bihaća prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja licitacije.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na naprijed utvrđeni način, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

 Troškove notarske obrade i uknjižbe kupoprodajnog ugovora, kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.

Nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene, kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog.

VIII Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u malom salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 21.01.2020. godine (utorak) s početkom u 13,00 sati.

 Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja-licitacije (punomoć mora biti sačinjena u formi notarske isprave).

IX Vrijeme i način razgledanja nekretnine i uvid u dokumentaciju

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem Gradskog vijeća broj: GV-05-4794/17 od 04.07.2017.godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/14).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00-12,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 037/229-602.

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu:

       Grad Bihać

       Bosanska 4

       77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać

Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća-naselje Ribić u Bihaću

'' ne otvarati''

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke V ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Grada Bihaća, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati ili na broj telefona 037/229-602 od dana objavljivanja javnog oglasa do ostavljenog roka za dostavljanje ponuda.

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić