javni pozivi

Javni konkurs za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslov

datum objave: 08.08.2019

Na osnovu člana 42., a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona“ broj: 14/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17) Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje,

 

J A V N I    K O N K U R S

 

za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme na period od godinu dana

u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

I NAZIV RADNOG MJESTA

 1. Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozač

Broj izvršilaca.......................................................................................1(jedan)

 

I OPIS POSLOVA

 1. upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima, vatrogasnim pumpama i ostalom pripadajućom vatrogasnom opremom
 2. brine se o ispravnosti i održavanju motornog vozila i pripadajuće opreme, kao i medijima za gašenje požara (voda, pjenilo, prah)
 3. učestvuje u gašenju požara te zaštiti ljudi i materijalnih sredstava
 4. odgovara za upotrebu lične zaštitne opreme tokom gašenja požara
 5. učestvuje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
 6. izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu
 7. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika gradonačelnika
 8. vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola)
 9. za svoj rad neposredno odgovara starješini Vatrogasne jedinice i pomoćniku gradonačelnika

II USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

 1. KV ili SSS - III ili IV stepen vatrogasnog, građevinskog, šumarskog, saobraćajnog, elektrotehničkog, mašinskog, hemijsko-tehničkog, elektromehaničarskog, mehaničarskog, automehaničarskog, bravarskog, metalostrugarskog smjera ili vozač motornog vozila
 2. položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca
 3. položen vozački ispit za vozača B i C kategorije
 4. najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 5. dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova vatrogasca-vozača
 6. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i neosuđivanju za krivično djelo protiv života i imovine

III OPĆI UVJETI

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da ima odgovarajuću diplomu III ili IV stepena ili svjedodžbe o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme (nostrificirana diploma, ukoliko školu nije završio u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

      g) da se ne vodi krivični postupak

Shodno odredbama člana 35. stav (2) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK.a“ broj: 14/17) lica rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju  općih uvjeta iz tačke f) navedenog Zakona.

IV KANDIDAT SE PRIJAVLJUJE NA JAVNI KONKURS DOSTAVLJANJEM :

 1. Prijave, koja treba da sadrži : kratku biografiju, adresu i kontakt telefon,
 2. Diplome ili svjedodžbe o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme (nostrificirana diploma, ukoliko školu nije završio u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 3. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 4.  Dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca
 5. Dokaz položenom vozačkom ispitu za vozača B i C kategorije
 6. Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova vatrogasca

Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17) kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 6/18, 12/18, 3/19 i 6/19)

Dokazi koji se podnose uz prijavu na javni konkurs mogu biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti  validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz tačke III ( opći uvjeti) javnog konkursa.

Gradski organ uprave Grada Bihaća će po službenoj dužnosti izvršiti provjere iz kaznene evidencije koja se tiče posebnog uvjeta iz tačke II alineja 5) o neosuđivanju za krivično djelo protiv života i imovine, za kandidata koji ispunjava ostale uslove javnog konkursa.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos na određeno vrijeme podliježe obavezi probnog rada koji traje dva mjeseca.

V OSTALE NAPOMENE

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na WEB stranici Grada Bihaća (www.bihac.org).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od dana objave javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično, ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Grad Bihać,

Komisija za provođenje javnog konkursa u Gradu Bihaću

Ul. Bosanska br. 4

77000 Bihać

sa naznakom «Prijava na javni konkurs na određeno vrijeme– NE OTVARATI»

 

 

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić