javni pozivi

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana

datum objave: 21.07.2020

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

 

J A V N I  KONKURS

za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

1. Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za imovinsko - pravne, geodetske i katastarske poslove,
    Broj izvršioca.......................................................................................2 (dva)

2. Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje, građenje i urbanističko - građevinsku inspekciju,
    Broj izvršioca.......................................................................................2 (dva)

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

 

Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje