Javne nabavke - u toku

Javni poziv za dostavljanje ponuda za hotelske i ugostiteljske usluge u 2019. godini
Odluka o pokretanju postupka - poletno-sletna staza
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - poletno-sletna staza
Zakljucak o obustavi postupka javne nabavke kancelarijskog materijala
Ugovor o nabavci usluga izrade Projekta kanalizacione mreze cvoriste Sokolac-Golubic
Odluka o pokretanju postupka - gorivo
Zakljucak o obustavi postupka javne nabavke - gorivo
Zalba - gorivo
Odluka o pokretanju postupka - kancelarijski materijal
Odluka o pokretanju postupka - KANALIZACIJA
Zakljucak o obustavi postupka - zalba poletno-sletna staza
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na probnoj dionici poletno-sletne staze aerodroma Bihac
Nabavka radova na smanjenju fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži Grada Bihaća
Nabavka roba - vatrogasnih radnih uniformi za uposlenike Vatrogasne jedinice Službe civilne zaštite Gradskog organa uprave Grada Bihaća
Nabavka radova na završnoj fazi izgradnje sportske dvorane P.Š. Orašac - O.Š. Kulen Vakuf
Nabavka roba kancelarijskog, potrošnog materijala, tonera i ketridža
Nabavka usluga održavanja motornih vozila Gradskog organa uprave Grada Bihaća
Ispravka za obavještenje o nabavci kombi motornog i priključnog vozila za prijevoz čamaca i opreme
Nabavka usluga objavljivanja konkursa, oglasa i javnih poziva u dnevnom listu na području Bosne i Hercegovine za potrebe Gradskog organa uprave Grada Bihaća
Nabavka kombi motornog i priključnog vozila za prijevoz čamaca i opreme
Nabavka radnih vatrogasnih uniformi za zaposlenike Vatrogasne jedinice Službe civilne zaštite Gradskog organa uprave Grada Bihaća
Nabavka usluga izrade elaborata Prostornog plana Općine Bihać za period 2010-2030 godine
Nabavka usluga izrade elaborata prijedloga Regulacionog plana naselja "Repušine" Bihać
Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
Nabavka guma i potrošnog materijala za održavanje vatrogasnih vozila Gradskog organa uprave Grada Bihać
Nabavka usluga izrade idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“
Nabavka izmjene kotla na lož ulje kotlom na biomasu u kotlovnici Gradske uprave Grada Bihaća
Nabavka usluga osiguranja imovine i motornih vozila Gradskog organa uprave Grada Bihać
Sukcesivna nabavku roba naftnih derivata, dizel i benzinskog goriva za motorna vozila Gradskog organa uprave Grada Bihać
Nabavka lož ulja za potrebe Gradskog organa uprave Grada Bihaća