Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
4. avgust 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK
Služba za podršku i razvoj uprave

Broj:  02/3-05-3703/17
Dana:  04.08.2017.godine

     
           Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, br: 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Gradonačelnik Grada Bihaća u skladu sa članom 52. stav 1. tačka c. Statuta Grada Bihaća („Sl. glasnik Grada Bihać“, broj: 13/15), donosi,

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke i ponuđač D.O.O.“ Vivex Trading“ Banja Luka, ul. Braće Potkonjaka, Banja Luka, je ponuđač koji je dostavio svoju ponudu broj: 1065/17 od 14.07.2017 godine, sa prihvatljivom cijenom ponude od 10.400,00 KM, bez popusta i obračunatog PDV-a, odnosno 12.168,00 KM sa uračunatim iznosom PDV-a, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za nabavku roba sigurnosnih vatrootpornih ormara za smještaj matičnih knjiga u Matičnom i Mjesnim uredima Gradskog organa uprave grada Bihaća.
 
  Član 2.


 Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.


Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.bihac.org istovremeno s upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.


Po pravosnažnosti ove Odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.
              

Član 5.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


 O b r a z l o ž e nj e

       Postupak javne nabavke, pokrenut je Odlukom broj: 02/3-05-3703/17 od 04.07.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci uz objavu tenderske dokumentacije broj: 1034-7-1-86-3-21/17 na web Portalu javnih nabavki dana 06.07.2017 godine. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02/3-05-3703/17 od 07.07.2017 godine. Poziv, odnosno obavijest o objavljenoj nabavci za preuzimanje tenderske dokumentacije na portalu „e-Nabavke upućen je slijedećim ponuđačima:
 D.o.o.„Metplast“ Tuzla, D.o.o. „Primat“ Sarajevo, D.o.o. „ Kabas“ Sarajevo, D.o.o. „Trevis“  Sarajevo i D.o.o. “ Vigmelt“ Banja Luka.

Dana 13.06.2017. godine objavljena je izmjena tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javna nabavke broj TD_IZM_1_1034-7-1-86_17.
 Nakon objave obavještenja o nabavci, prema izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije, a po sistemu e-Nabavke, je preuzelo 17 ponuđača, a izmjenu tenderske dokumentacije 10 ponuđača.
   Shodno navedenim zahtjevima za dostavljanje ponuda, rok za podnošenje ponuda je bio 18.07.2017.godine do 12.00 (sati).
      U ostavljenom roku za dostavljanje ponuda su pristigle ponude slijedećih ponuđača:
Salon bankarske opreme doo, Sarajevo dana 17.07.2017. godine,
Vivex trading doo, Banja Luka dana 17.07.2017. godine,
Adut plus doo, Banja Luka dana 18.07.2017.godine,
R&S doo, Sarajevo dana 18.07.2017. godine,
Derbi trade doo, Brčko dana 18.07.2017. godine,
Trevis doo, Sarajevo dana 18.07.2017. godine
Inter-com doo, Zenica dana 18.07.2017. godine.
 Nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda.
      Javno otvaranje svih ponuda održano je dana 18.07.2017. godine u 13:00 sati o čemu je sačinjen zapisnik o otvaranju ponuda. Na otvaranju ponuda bio je prisutan predstavnik ponuđača „Adut plus“ d.o.o. Banja Luka.
Dana 19.07.2017. godine, razmatrajući pristigle ponude i tendersku dokumentaciju za nabavku, Komisija je utvrdila i konstatovala zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda sljedeće:
da ponuđač Salon bankarske opreme doo, Sarajevo ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno dostavio je sve tražene dokumente, izjave i certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara, uredno ovjerene prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, te da se ponuda može prihvatiti i ocijeniti;

da ponuđač Vivex trading doo, Banja Luka ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno dostavio je sve tražene dokumente, izjave i certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara, uredno ovjerene prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, te da se ponuda može prihvatiti i ocijeniti;

da ponuđač Adut plus doo, Banja Luka ne ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, jer nije dostavio certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara, već je dostavio certifikat da Uprava proizvođača „Vigmelt“ ispunjava zahtjeve norme ISO 9001:2008  koja se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom u oblasti metaloprerade, proizvodnje metalnih proizvoda i dijelova, a ne na vatrootpormost ormara minimalno 30 minuta. Vezano za vatrootpornost ormara ponuđač je dostavio potvrdu proizvođača - certifikat  izdat od strane proizvođača, a ne certifikat za vatrootpornost minimalno 30 minuta koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih ormara. Ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjava sve tražene uslove, te se kao takva mora odbaciti i ne može biti ocijenjena.

da ponuđač R&S doo, Sarajevo ne ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, jer nije dostavio certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara, već je dostavio Izjavu o usklađenosti izdatu od strane proizvođača, koja se odnosi na traženu vatrootpornost ormara. Ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjava sve tražene uslove, te se kao takva mora odbaciti i ne može biti ocijenjena.

da ponuđač Derbi trade doo, Brčko ne ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, nije preuzeo izmjenjenu tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabake, te nije dostavio certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara. Ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjava sve tražene uslove, te se kao takva mora odbaciti i ne može biti ocijenjena.

da ponuđač Trevis doo, Sarajevo ne ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, jer nije dostavio certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara, već je dostavio Izjavu  izdatu od strane proizvođača, koja se odnosi na traženu vatrootpornost ormara. Ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjava sve tražene uslove, te se kao takva mora odbaciti i ne može biti ocijenjena.

da ponuđač Inter-com doo, Zenica, ne ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, jer nije dostavio certifikat za vatrootpornost ormara minimalno 30 minuta, koji se odnosi na proizvođača sigurnosnih vatrootpornih ormara, već je dostavio tvornički atest i specifikaciju proizvoda izdat od strane proizvođača, koji se odnosi na vatrootpornost ormara. Ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjava sve tražene uslove, te se kao takva mora odbaciti i ne može biti ocijenjena.
 
    Slijedom svega gore navedenog, ocijenjene su prihvatljive ponude dva ponuđača i sačinjena rang lista i to:
     1. Vivex trading doo,  Banja Luka sa cijenom ponude 10.400,00 KM bez PDV-a,
     2 .Salon bankarske opreme doo, Sarajevo sa cijenom ponude 16.848,56 KM bez PDV-a.
   Na Zahtjev komisije za obrazloženje ponuđene cijene, koja se smatra neprirodno niskom, ponuđač „VivexTrading d.o.o. Banja Luka je dostavio odgovor i dao osnovano obrazloženje i dokaz ponuđene cijene, čime su se stekli uslovi za zakazivanje i provođenje postupka eAukcije, a nakon toga i konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
      Pošto je za predmetni postupak javne nabavke predviđeno provođenje e-Aukcije, ista je zakazana i provedena dana 02.08.2017. godine u 13:00 sati sa trajanjem od 15 minuta. Nakon provedene e-Aukcije, konstatovano je da nije bilo promjena cijena ponuđača u smislu snižavanja ponuda, te da prema izvještaju o toku i završetku e-Aukcije, konačna lista ponuđača glasi:
      1. VivexTrading d.o.o. Banja Luka sa konačnom cijenom od 10.400,00 KM bez PDV-a;
      2. Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo sa konačnom cijenom od 16.848,56 KM, bez PDV-a;
   U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač dostavio ponudu sa najnižom cijenom, a obzirom da je nanjiža cijena bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
    
PRAVNA POUKA: 
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.
Žalba se podnosi Gradonačelniku Grada Bihać, na adresu ul. Bosanska br.4, 77000 Bihać u tri primjerka.


                   Gradonačelnik
                    Šuhret Fazlić

JAVNI P O Z I V ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U SARAJEVU
22. jun 2017. godine

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:66/16) pripremljen je

JAVNI  P O Z I V ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U SARAJEVU

1.Naziv ugovornog organa: Grad Bihać

Adresa: Bosanska 4
IDB/JIB 4263145340000
Telefon: 037/229 – 652
Fax: 037/229 – 699
Web adresa:www.bihac.org

2.    Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija:
Usluge hotelskog smještaja u Sarajevu u skladu s tehničkom specifikacijom.
JRJN: 55110000-4 ( usluge hotelskog smještaja).
Tehnička specifikacija: Noćenje u jednokrevetnoj sobi sa doručkom ( sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).
Mjesto pružanja usluga: Sarajevo.

3.    Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom koje će se nabavljati predmetna
usluga:   7.000,00 KM. ( bez PDV –a)

4.    Da li se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine :
Usluge će se pružati sukcesivno u periodu od 12 mjeseci, prema potrebi ugovornog organa, a na osnovu rezervacije izvršene putem telefona.
Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom od jednog ili od više dobavljača.

5.    Uslovi i zahtjevi koji ponuđači trebaju ispuniti:
-    Da su registrovani za obavljanje predmetnih usluga;
-    Sobe trebaju imati odgovarajuću kategorizaciju/standard hotela ekvivalentan standardima hotela sa 4 zvjezdice;
-    parking prostor pokriven video-nadzorom
-    Rok obezbjeđenja usluga-  najave/rezervacije –2 dana od prijema rezervacije.

6.    Način dostavljanja ponude:
Putem pošte, faxa ili elektronski ( e-mail).

7.    Adresa na koju se ponuda dostavlja:
Gradski organ uprave Grada Bihaća
Bosanska 4
77000 Bihać

8.    Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:
Nema pregovora.

9.    Vrsta i vrijednost garancija za učešće ili izvršenje ugovora:
Nema zahtjeva za garanciju.

10.    Krajnji rok za dostavljanje ponude:
07.07.2017.godine.

11.    Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:
              Jasminka Poljak
              Telefon: 037/229 – 652
               jasminka.poljak@bihac.org

                                                                                                        Gradonačelnik
Broj:02/3-05-4609/17                                                                    Šuhret Fazlić
Bihać,22.06.2017.godine

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Stanouprava Bihać i predsjednika Upravno odbora u JU Za sport,odmor i rekreaciju Bihać
26. maj 2017. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene  novine F BiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 26. Pravila JU „Stanouprava“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 9/06, 12/07 i 5/13), člana 30. Pravila   JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 4/16), Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor  kandidata na pozicije  predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Stanouprava“ Bihać, („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 8/13),  i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 2/17), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje:

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Stanouprava Bihać i predsjednika Upravno odbora u JU Za sport,odmor i rekreaciju Bihać


I UPRAVNI ODBOR

A ) član Upravnog odbora iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“Bihać...............1
B)    predsjednik  Upravnog odbora u Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju Bihać....1

II OPIS POZICIJE
 
         A)   Upravni odbor  Javne ustanove: donosi Pravila javne ustanove uz suglasnost Osnivača, donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, donosi akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz suglasnost osnivača, dosnosi druga opća akta, donosi programe i planove rada, donosi financijski plan, usvaja godišnji obračun, utvrđuje, odnosno učestvuje u utvrđivanju visine određenih naknada, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,  rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem, podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje Izvještaj o poslovanju javne ustanove, odlučuje o načinu korištenja sredstava, odgovara Osnivaču za rezultate rada Javne ustanove,  odlučuje o izgradnji i investicionim ulaganjima u objekte i opremu u skladu sa Financijskim planom i Programom rada javne ustanove,  odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je Javna ustanova osnovana, odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke i rješenja direktora kojima je odlučeno o pravu, obvezi odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,  imenuje i razrješava direktora i v.d. direktora uz saglasnost Gradonačelnika, odlučuje o rasporedu viška prihoda nad rashodima uz suglasnost Osnivača, odlučuje o promjeni naziva i sjedišta, uz saglasnost Osnivača, vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove.

B) Predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove: saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi svim pripremama za održavanje sjednica Upravnog odbora, odlučuje o mjestu i vremenu održavanja sjednica, upućuje pozive za sjednice Upravnog  odbora, vodi sjednice Upravnog odbora, potpisuje odluke i druga akta donesena na sjednici Upravnog odbora, stara se o primjeni Pravila, drugih općih akata i Poslovnika o radu, stara se o provođenju i izvršavanju odluka Upravnog odbora, stara se o ostvarivanju saradnje sa Osnivačem, obavlja i druge poslove određene ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 III OPĆI USLOVI  A) I B)

 Opći uslovi koje moraju ispunjavati kandidati za poziciju člana Upravnog odbora:  
a)    da su državljani BiH,
b)    da su stariji od 18 godina,
c)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u  periodu od 3 godine prije dana objave oglasa,
d)    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
e)     da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup,  
f)    da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
g)    da nemaju privatni financijski interes u  regulirarnom organu za koji se kandiduju,
h)     da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona  o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

IV POSEBNI USLOVI

A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRUČNA SPREMA
    -  član upravnog odbora iz reda stručnih radnika ustanove: VII/VI  stepen, VSS/VŠS.
      -  predsjednik Upravnog odbora: VII stepen složenosti zanimanja, VSS.

B) OSTALI POSEBNI USLOVI

  a) najmanje 1 godine radnog staža u struci, ili iskustva na poslovima iz djelatnosti  ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
 b) prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
 c) sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
d) sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje,
 e) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana,
 f) da nije direktor, predsjednik ili član upravnog  ili nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predsjednik osnivača sa ovlaštenjima Skupštine, ili predsjednik odnosno član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

 V MANDAT I NAKNADA  ZA RAD  U UPRAVNOM ODBORU

 Mandat člana Upravnog odbora JU „Stanouprava“ Bihać traje do isteka mandata predsjednika i člana Upravnog odbora, imenovanih rješenjem Gradonačelnika broj 01-05-3075/17 od 18.04.2017. godine.
Mandat predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać traje do isteka mandata članova Upravnog odbora, imenovanih rješenjem Gradonačelnika broj 01-05-2952/17 od 17.04.2017. godine.
Predsjednik i član Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora, u skladu sa Odlukom Osnivača.

VI POTREBNI DOKUMENTI

 Prijava na javni oglas treba da sadrži  oznaku pozicije za koju kandidat aplicira i u koju ustanovu, kratku biografiju, adresu i kontakt – telefon.
             Prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija u jednoj ustanovi.

Uz prijavu se prilažu orginali ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:
a)    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
b)    izvod iz matične knjige rođenih   
c)    dokaz o školskoj spremi,
d)    dokaz o radnom iskustvu  u  struci,
e)    preporuka poslodavca
 f) druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog oglasa (ovjerene izjave o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), f), g) i h) i Posebnog uvjeta iz alineje f) javnog oglasa.

Dokaz o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje e) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

 Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podatakka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).  

VII OSTALE NAPOMENE

 Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“  i  WEB  stranici Grada Bihaća.
   
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
  
 Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: GRAD BIHAĆ, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, 77000 Bihać,  ul. Bosanska br. 4 s naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU „Stanouprava“Bihać– „NE OTVARATI“ i Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać– „NE OTVARATI“
Komisija će uz  poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata,  sastaviti listu sa užim izborom kandidata.
Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj da dođe do  njegovog imenovanja.
   
Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.

  Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđenim zakonom.

Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

                           

      Gradonačelnik
       Šuhret Fazlić

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
12. maj 2017. godine

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Grada Bihaća objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a), Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora "Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji operacione sale i intezivne njege u Kantonalnoj bolnici Dr.Irfan Ljubijankić Bihać- Faza-I".

Tenderska dokumentacija se nalazi i dostupna je u Službi za podršku i razvoj upraveGrad Bihaća.
Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja
3. maj 2017. godine

Ovim putem obavještavamo lica koja su dostavila prijave na Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja broj 06/1-23-4-2913/17 od 13.04.2017. godine, da će se otvaranje prispjelih ponuda obaviti 08.05.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave Bihać, III sprat, sa početkom u 13:00 sati.

Kontakt osoba Edina Zanačić, telefon broj 037 / 229 - 654
Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
16. februar 2017. godine

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Grada Bihaća objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a), Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora "Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji operacione sale i intezivne njege u Kantonalnoj bolnici Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać- Faza-I.

Tenderska dokumentacija se nalazi i dostupna je u Službi za finansije Grad Bihaća.
Poziv svim političkim subjektima (političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate), ovjerenim za učešće u lokalnim izborima 02.10.2016. godine
3. avgust 2016. godine

Poštovani,

Gradska izborna komisija Bihać poziva ovlaštene predstavnike političkih subjekata (političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate) ovjerene za učešće na izborima u izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor za lokalne izbore koji će se održati 02.10.2016.godine, da se u skladu sa članom 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10, 18/13, 07/14 i 31/16), i člana 10. stav 4.  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/16), da:

            „prisustvuju dodjeli pozicija u biračkim odborima, koji će obaviti Gradska izborna komisija Bihać dana 04.08.2016.godine sa početkom u 11:00h u zgradi Grada Bihaća (prostorije gradske vijećnice)“.

Ukoliko politički subjekat ne prisustvuje postupku dodjele pozicija u biračkim odborima Gradska izborna komisija Bihać dostavit će rezultate postupka dodjele pozicija, a u skladu sa članom 10. stav 4. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik             
Gradske izborne komisije

Hambelić Fuad s.r.       

 

 

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
13. jun 2016. godine

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Grad Bihać objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav c). Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja programa iz "NOVA" paketa za lokalnu upravu i sistemsko održavanje servera, sa ponuđačem "Itineris" d.o.o. Tuzla.

Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za finansije Grad Bihaća.
Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog, poslovnog i individualnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Kamenica
6. april 2016. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 03/2-31-2-906/16
Bihać, 29.03.2016. godine


Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluka Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-31-2-1287/16, br. GV-31-2-1289/16 , br.GV-31-2-1288/16 i GV-31-2-1286/16 od 23.02.2016. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje


Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog, poslovnog i individualnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Kamenica


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu i to u poslovnoj zoni Kamenica:
 1.  k.č.br.2157/7 površine 2997 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/180 k.o. Kralje u površini  od 2997 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o.SP_KRALJE.
 2. k.č.br.2157/19 površine 1163 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/388 k.o. Kralje  u površini  od 1163 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o. SP_KRALJE.
3. k.č.br. 2157/6 površine 986 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/389 k.o. Kralje  u površini  od 986 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o.SP_KRALJE.
4. k.č.br. 2131/25 površine 3908 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/278 k.o. Kralje  u površini  od 3908 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE.

-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 1. gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.
-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 2. gradit će se individualno stambeni-poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.


-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 3. gradit će se individualno stambeni-poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.
-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 4. gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a prema kojima u okviru građevinske parcele planira se pripadajući parking prostor, manipulativni prostor, prostor za smještaj prateće sadržaje ili sl., kao i zelene i pješačke površine. Predmetna lokacija se nalazi u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

III Početna cijena nekretnine

 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 1. ovog oglasa iznosi 194.805,00 KM                  (Slovima: stotinudevedesetčetirihiljadeosamstotinapet i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 2. ovog oglasa iznosi 75.595,00 KM                   (Slovima: sedamdesetpethiljadapetstotinadevedesetpet i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 3. ovog oglasa iznosi 64.090,00 KM                  (Slovima: šezdesetčetirihiljadedevedeset i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
- Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 4. ovog oglasa iznosi 156.320,00 KM                  (Slovima: stotinupedesetšesthiljadatristotinedvadeset i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.


IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine


V Način polaganja kapare

- Kapara za nekretninu pod rednim brojem I. se utvrđuje u iznosu od 19.480,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem II. se utvrđuje u iznosu od 7.559,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem III. se utvrđuje u iznosu od 6.409,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem IV. se utvrđuje u iznosu od 15.632,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014.godine a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
    Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

    Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

 Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 22.04.2016. godine ( petak) s početkom za parcelu označenu pod rednim brojem 1 u 13,00 h, za parcelu označenu pod rednim brojem 2 u 13,15 h, za parcelu označenu pod rednim brojem 3 u 13,30 h,
za parcelu označenu pod rednim brojem 4 u 14,00 h,

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać, Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća –RP  „Kamenica“
' ne otvarati'

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-661 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević


                                   

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta u naselju Kamenica
7. mart 2016. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 03/2-31-2-172/16
Bihać, 03.03.2016. godine


    Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-02-810/16 od 03.02.2016. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje


Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta u naselju Kamenica


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu:
-  k.č.br. 2131/21 livada 4 klase površine 3704 m2 k.o. Kralje upisana u pl.br. 294 po novom katastarskom operatu, odnosno  k.č.br. 964/279  k.o. SP_Kralje u površini od 3704 m2  upisana u ZK uložak broj 1115 po starom katastarskom operatu.
Na ovoj građevinskoj parceli gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničim uslovima od 21.01.2016. godine i ista je obezbjeđena trajnim pristupom na parcelu, te ima mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
Predmetna  lokacija se nalazi u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

III Početna cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I ovog oglasa iznosi 148.160,00 KM (Slovima:        stotinučetrdesetosamhiljadastotinušezdeset i 00/100 KM)
U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

V Način polaganja kapare

Kapara se utvrđuje u iznosu od 14.816,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

   VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014 a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

    VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača
    Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

    VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

    Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 25.03.2016. godine (petak ) s početkom u 13,00 h.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:


Grad Bihać

Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća –RP  „Kamenica“
' ne otvarati'

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-661 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 - 2019
17. februar 2016. godine

Na osnovu člana 138. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać ("Službeni glasnik Općine Bihać", broj 3/09 i 14/11), Gradsko vijeće Bihać, na 19. sjednici održanoj dana 03.02.2016. godine, donijelo je:

ZAKLJUČAK
O PRIHVATANJU I STAVLJANJU NA JAVNU RASPRAVU
NACRTA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA 2015-2019

I

Prihvata se Nacrt Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 - 2019 (u daljem tekstu: Nacrt Plana).

II

Nacrt Plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihaća-Info pult sljedećeg dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, u vremenu od 9,00-15,00 sati, te objavom na web stranici Grada Bihaća.

III

Javna rasprava o Nacrtu Plana, održat će se dana 22.02.2016. godine u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.
Javnu raspravu provest će Radna grupa u sastavu:
- predsjedavajući Gradskog vijeća
- zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća
- predstavnici nosioca izrade Plana
- predstavnici Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove.

IV

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Plana mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnoj grupi iz tačke III ovog Zaključka, ili u pismenoj formi putem Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove do 22.02.2016. godine.

V

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave utvrditi Prijedlog Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VI

Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
mr.sci.Enver Mustafić s.r.            

Gradsko vijeće
Broj: GV-02-816/16
Bihać, 03.02.2016.godineNacrt Plana upravljanja otpadom na području Grada Bihaća 2015-2019Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać
18. decembar 2015. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/09) , člana 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“broj 5/11) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać, broj: 02-02-2251 od 13.04.2012 godine, Gradonačelnik Grada Bihać o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području grada Bihać

Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća ukupne površine 2.483,32 ha i to za slijedeće katastarske općine: Baljevac, Bihać-grad, Brekovica, Čekrlije, Donja Gata, Golubić, Gornja Gata, Grmuša, Hrgar, Izačić, Jezero-Srbljani, Klokot, Kralje, Lipa, Lohovo, Papari-Muslići, Orljani, Pokoj, Pritoka, Račić, Ripač, Skočaj, Spahići, Teočak, Turija, Vedro Polje, Velika Gata, Založje, Zavalje, Zlopoljac.

U zakup se neće davati poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Bihać koje se nalazi u zoni Nacionalnog parka „Una“obzirom da još uvijek nije usvojena prostorno planska dokumentacija za područje Nacionalnog parka ali i drugi akti koji definišu ovu oblast.

Sve detalje vezane za javni poziv možete pronaći u prilozenom dokumentu:

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać
Javni poziv "Novogodišnji sajam Bihać 2015"
11. decembar 2015. godine

Mjesto održavanja: Gradski trg u Bihaću

Vrijeme održavanja: 24.12.2015. godine (četvrtak) do 30.12.2015. godine (srijeda)

Pozivaju se:

zainteresirani prodavači robe široke potrošnje kao što su: dječje igračke, odjeća, obuća, tekstil, razne kućne potrepštine, sitni kućanski aparati i slično, ugostitelji, obrtnici, uzgajivači voća i proizvođači voćnih prerađevina, pića, meda i slično, zainteresirani za ponudu svojih usluga i proizvoda, aranžeri cvijeća kao i uzgajivači cvijeća i rasadnog materijala koji žele prezentirati ili prodavati svoje proizvode, izrađivači suvenira i proizvoda domaće radinosti, te prodavači knjiga, novogodišnjeg i drugog nakita, čestitki i sličnog, te svi ostali koji žele samo predstaviti svoj rad ili proizvode.

Ove godine Grad Bihać je obezbjedio besplatno učešće za sve učesnike sajma a za prvih 20 (dvadeset) prijavljenih učesnika će osigurati štand ili sto za izlaganje, te vas pozivamo da se najkasnije do 21.12.2015. godine (ponedjeljak), lično ili putem telefona prijave kako bi pravovremeno osigurali svoj izložbeni ili prodajni prostor na sajmu.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Kontakt osoba Svjetlana Kurbegović, tel. 037-229-630

e:mail: svjetlana.kurbegovic@bihac.org

Gradonačelnik
mr.sci. Emdžad Galijašević

Drugi ponovljeni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
3. decembar 2015. godine

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać pristupila je dana 03.12.2015. godine. u 13 sati javnom otvaranju pristiglih ponuda za prodaju motornih vozila Grada Bihaća (2. ponovljeni postupak).

Nakon provedenog postupka Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać, nakon provjere prihvatljivosti ponuda, utvrdila je listu pobjednika javne licitacije kako slijedi:


Broj lota,
marka i tip vozila
Ime i prezime
najpovoljnijeg ponuđača
Iznos ponude
/KM /

LOT 1 Škoda Felicia

Izet Seferagić

651,00

LOT 2 Škoda Felicia

Izet Seferagić

651,00

LOT 3 Škoda Felicia

Izet Seferagić

651,00

LOT 4 VW Transporter

Izet Seferagić

651,00


Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja
(licitacije) motornih vozila Grada Bihać

Licitacija službenih vozila Grada Bihaća - Obavijest o pobjednicimaDrugi ponovljeni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
27. novembar 2015. godine

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća Gradskog vijeća Grada Bihaća broj: GV-02-6043/15 od 18.09.2015. godine i Odluke o dopuni Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća broj: GV-02-7190/15 od 04.11.2015.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihaća ( 2. ponovljena licitacija) Gradonačelnika Grada Bihaća broj: 02/3-05-7729 od 26.11.2015. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać objavljuje:

Drugi ponovljeni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila Grada Bihaća putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pismenim ponudama

Obrazac za ponudu

Komisija za provođenje postupka javnog
nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada BihaćPonovni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila - Obavijest o pobjednicima
20. novembar 2015. godine

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać pristupila je dana 19.11.2015. godine u 13 sati i 03 minuta javnom otvaranju pristiglih ponuda za prodaju motornih vozila Grada Bihaća (ponovljeni postupak).

Nakon provedenog postupka Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać, a nakon provjere prihvatljivosti ponuda, utvrdila je listu pobjednika javne licitacije kako slijedi:


Broj lota,
marka i tip vozila
Ime i prezime
najpovoljnijeg ponuđača
Iznos ponude
/KM /

LOT 1 AUDI A6

Senad Čavkić

12.600,00

LOT 5 FIAT UNO

Izet Seferagić

150,00

LOT 6 FIAT UNO

Zihad Beganović

150,00

LOT 8 TAM 5000

Senad Čavkić

400,00


Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja
(licitacije) motornih vozila Grada Bihać

Licitacija službenih vozila Grada Bihaća - Obavijest o pobjednicimaPonovni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
13. novembar 2015. godine

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća Gradskog vijeća Grada Bihaća broj: GV-02-6043/15 od 18.09.2015. godine i Odluke o dopuni Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća broj: GV-02-7190/15 od 04.11.2015.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihaća Gradonačelnika Grada Bihaća broj: 02/1-05-7315/15 godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać objavljuje:

Ponovni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila Grada Bihaća putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pismenim ponudama

Obrazac za ponudu

Komisija za provođenje postupka javnog
nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada BihaćJavni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje stambene zgrade u sklopu RP Ozimice II
21. oktobar 2015. godine

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. gv-02-6039/15 od 18.09.2015. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje stambene zgrade u sklopu RP Ozimice II


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu:
    - k.č.br. 9664/108 površine  844 m², k.č.br. 9664/109 površine  640 m², i k.č.br. 9664/10 površine 901 m², ukupno 2385 m², upisne u PL.br. 4200 k.o. Bihać-grad, a nastale cijepanjem od matične k.č.br. 9664/1 po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 2627/109 površine  844 m², k.č.br.  2627/110 površine od 640 m² i k.č.br. 2627/111 u površini od 901 m², identične ukupne površine, upisane u zk.ul.br. 344 k.o. SP_Bihać, a nastale cijepanjem od matične parcele 2627/2 po starom katastarskom operatu .
Na ovoj građevinskoj parceli gradit će se  tripartitni stambeni objekat kolektivnog stanovanja gabarita 3x(19,0 m x 17,0 m), a spratnosti  objekta je max. P+3, površina pod objektom 3x323,0 m², a netto korisna površina objekta je  3 x  969,0 m2. Kolski i pješački pristup do parcela planiran je  novoformiranom pristupnom saobraćajnicom čiji je profil 5 m.
 Predmetna  lokacija se nalazi u III zoni gradskog građevinskog zemljišta i obezbjeđenom komunalnom infrastrukturom: vodovod, kanalizacija, elektro mreža.

III Početna cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I ovog oglasa iznosi 345.825,00 KM (Slovima:  tristotinečetrdesetpethiljadaosamstodvadesetpet i 00/100 KM)
U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

V Način polaganja kapare

Kapara se utvrđuje u iznosu od 34.582,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinunekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

   VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bihać imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014 a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
       Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u urbanističko građevinsku dokumentaciju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

    VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

        Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

    VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

    Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 02.11.2015. godine (ponedeljak ) s početkom u 13,00 h.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać
Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća – RP ' Ozimice II'
' ne otvarati'


Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-682 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila - Obavijest o pobjednicima
8. oktobar 2015. godine

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać pristupila je dana 8.10.2015. godine u 13 sati i 15 minuta javnom otvaranju pristiglih ponuda za prodaju motornih vozila Grada Bihaća.

Nakon provedenog postupka Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać, nakon provjere prihvatljivosti ponuda, utvrdila je listu pobjednika javne licitacije kako slijedi:


Broj lota,
marka i tip vozila
Ime i prezime
najpovoljnijeg ponuđača
Iznos ponude
/KM /

LOT 2  ŠKODA OCTAVIA

Ajla (Naser) Obad

8.555,00

LOT 3  ŠKODA OCTAVIA

Sandro (Nedžada) Obad

8.255,00


Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja
(licitacije) motornih vozila Grada Bihać

Licitacija službenih vozila Grada Bihaća - Obavijest o pobjednicimaManifestacija "Trahanijada 2015."
6. oktobar 2015. godine

Dana 17.10.2015.godine održat će se manifestacija pod nazivom "Trahanijada 2015." na Gradskoj otoci u Bihaću, putem koje će se promovirati tradicija i kultura Grada Bihaća, kroz promociju jednog od najznačajnijeg ugostiteljskog specijaliteta – trahane.

Manifestacija će se održati pod pokroviteljstvom Grada Bihaća i takmičarskog je karaktera sa ocjenjivačkim žirijem.

Pored takmičarskog dijela Grad Bihać će obezbjediti dodatnih 200 porcija trahane za građane Bihaća.

Nakon proglašenja pobjednika takmičenja i uručenja nagrada za najbolje skuhano jelo, pristupiće se besplatnoj podjeli trahane građanima Bihaća.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti najkasnije do 15.10.2015. godine.

Prijave za učešće se nalaze na šalteru za informacije Grada Bihaća.

Sve dodatne informacije vezane za prijavu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, lično ili putem telefona broj 037/ 229-630.

Bihać, 06.10.2015. godine

Grad Bihać
Služba za opću upravu,
privredne i društvene djelatnosti
Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
1. oktobar 2015. godine

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća Gradskog vijeća Grada Bihaća broj: GV-02-6043/15 od 18.09.2015. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać Gradonačelnika Grada Bihaća br: 02/3-05-6273 od 28.09.2015. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać objavljuje:

Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila Grada Bihaća putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pismenim ponudama

Obrazac za ponudu

Komisija za provođenje postupka javnog
nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada BihaćJavni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu
4. septembar 2015. godine

Pozivaju se fizička lica koja imaju registriranu obrtničku radnju, te tradicionalni i stari obrt sa područja Grada Bihaća, da podnesu zahtjev za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu. Poticajna sredstva u skladu sa Budžetom Grada Bihaća za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 3/2014) su planirana u iznosu od 20.000,00 KM (dvadesethiljada konvertibilnih maraka), isključivo kao finansijska podrška očuvanju i razvoju starih tradicionalnih zanata i obrta, te povećanju održivosti obrtničkih radnji i tradicionalnih starih obrta.

Javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta, provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik. Po uredno zaprimljenom zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija utvrđenih posebnim Uputstvom, dat će Komisija, poštujući hronologiju prijema na protokolu Grada.

 Prednost pri odabiru korisnika imaju oni koji nisu do sada bili korisnici poticajnih sredstava od strane Grada Bihaća. Korisnici dodijeljenih sredstva po javnom pozivu za 2014.godinu, koji ne dostave pismene izvještaje sa dokazima o utrošenim sredstvima do dana zatvaranja ovog javnog poziva, neće biti uzeti u razmatranje po ovom javnom pozivu.
U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava za sufinansiranje, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtijeva. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

Uz pismeni zahtjev za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu, podnosilac dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju: -važeće rješenje-odobrenje za obavljanje obrta/tradicionalnog starog obrta, izdato od strane Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća sa posljednjim promjenama; -Obavještenje o razvrstavanju fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti, izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku-Kantonalni ured u Bihaću; -dokaz da fizičko lice-obrtnik nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa, odnosno da je uredno izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave Bihać i uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje-ukoliko su PDV obveznici).

Gradonačelnik će sa korisnicima poticajnih sredstava zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje. Ako korisnik u naredne dvije godine od dana dobivanja sredstava za sufinansiranje, odjavi obavljanje predmetne djelatnosti, dužan je izvršiti povrat odobrenih mu sredstava po osnovu sufinansiranja, a što će se također regulisati Ugovorom između Gradonačelnika i korisnika.
Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća (šalter broj 6.), sa naznakom: NE OTVARATI, za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu. Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sedmičnom listu „KRAJINA“.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prispjela dokumentacija neće se vraćati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, kancelarija broj 217., II sprat ili na broj telefona 037/229-626, kontakt osoba Sakib Alijagić, dipl.pravnik.

Javni oglas o prodaji nekretnine „Kino ' Una' u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije
21. jul 2015. godine


Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji nekretnine  „Kino-Una“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-02-4630/15 od 10.07.2015. godine, gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

J A V N I  OGLAS o prodaji nekretnine „Kino ' Una' u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se nekretnina Kino ' Una' u Bihaću označena kao k.č. br. 5094 i to zgrada kina površine 534 m2 i dvorište površine 700 m2, ukupne površine 1234 m2 upisane u pl. br. 4200 k.o. Bihać grad, po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 1/186 dvorište površine 572 m2, upisana u zk. ul. br. 9316 k.o. Bihać, k.č. br. 1/188, gradilište površine 201 m2 i k.č. br. 1/486, gradilište površine 504 m2 obje upisane u zk. ul. br. 9324 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu. Nekretnina je posjed i vlasništvo Grada Bihać.
    Zgrada kina ima odobrenje za građenje i ostalu Urbanističko – građevinsku dokumentaciju.
Prema Urbanističkom planu grada Bihaća (' Sl. glasnik Općine Bihać' br. 3/03) predmetna nekretnina se nalazi u obuhvatu granice užeg gradskog područja, a na osnovu mišljenja nosioca izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Bihaća na predmetnom zemljištu ( u slučaju rušenja zgrade kina)  može se graditi poslovni objekat  max. spratnosti    –3+P+4
Predmetno zemljište komunalno je opremljeno ( postojeća opremljenost odnosi se na gradsku vodovodnu mrežu, gradsku kanalizacionu mrežu, NN elektro mrežu, asfaltni put sa pločnikom, javnu rasvjetu, parkirališta, hortikulturno uređenje).

III Cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine (zgrada sa pripadajućim zemljištem) iz tačke I ovog oglasa iznosi 1.099,758,00 KM (Slovima:        miliondevedesetdevethiljadasedamstotinapedesetosam i 00/100 KM)

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

V Način polaganja kapare

Kapara se utvrđuje u iznosu od 50.000,00 KM a shodno članu 5 pod c)  Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova, (' Službene novine F BiH' br. 17/14) i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinunekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

   VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bihać imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014 a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
       Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje objekta koji je predmet prodaje i izvršiti uvid u urbanističko građevinsku dokumentaciju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-
    
    VII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

    Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.

VIII  Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade grada Bihaća dana 07.08.2015. godine (petak) s početkom u 13,00 h.

IX Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:


Grad Bihać
Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća – „Kino-Una“ Bihać
' ne otvarati'


Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-682 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                               Gradonačelnik
                        mr.sci.Emdžad Galijašević

Public Call for Expression of Interest for International Tender (Prequalification) for Consulting Services within Project "Wastewater Collection and Treatment Bihać"
28. maj 2015. godine


Ref. No: BMZ ID 2009 70 137
Subject: The overall programme aims to ensure an environmentally sound and hygienic collection and treatment of wastewater and the sustainable provision of water and wastewater services for the City of Bihać.
The project shall support the Water and Sewerage Utility Company "Vodovod" and the City of Bihać to enhance the utility services organizationally, economically and technically and to implement a solution for utilization and/or disposal of sewerage sludge.
Envisaged services: Institutional support, training, qualification and know-how transfer measures for the Water and Sewerage Utility Company "Vodovod" and the City of Bihać.
Finance source: KfW
Further information available at: www.gtai.de


Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće na međunarodnom tenderu (pretkvalifikacije) za pružanje konsultantskih usluga u okviru projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću"
28. maj 2015. godine


Ref. br.: BMZ ID 2009 70 137
Predmet: Cjelokupni program ima za cilj osigurati okolišno prihvatljivu i higijensku odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda te održivo pružanje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje za grad Bihać.
Projekat pruža podršku Javnom preduzeću "Vodovod" i Gradu Bihaću kako bi se navedene komunalne usluge unaprijedile organizacijski, ekonomski i tehnički te kako bi se implementiralo rješenje za iskorištavanje i/ili zbrinjavanje kanalizacijskog mulja.
Predviđene usluge: Institucionalna podrška, obuka, osposobljavanje i prijenos know-howa za JP "Vodovod" i Grad Bihać.
Izvor financiranja: KfW
Dodatne informacije dostupne na: www.gtai.de


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata
13. mart 2015. godine

1.Pozivaju se registrovani privredni subjekti koji svoje poslovanje obavljaju na području Grada Bihać, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih finansijskih sredstava, obezbjeđenih za regresiranje dijela uplaćenih kamata za 2014.godinu, period 01.04. - 31.12.2014.godine.

2. Grad Bihać će preuzeti regresiranje dijela uplaćenih kamata u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine, maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku će biti 6.000,00 KM (slovima: šesthiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100).

3. Pri utvđivanju iznosa definisanog perioda poticaja- regresiranog dijela uplaćene kamate - primjenjivat će se stopa do visine 3 procentna apoena za proizvodne djelatnosti, do 2 procentna apoena za ostale registrovane djelatnosti.

4. Krediti u duhu ovog poticaja su krediti odobreni ili se realiziraju od komercijalnih banaka registrovanih poslovnica u Bihaću:
- maksimalne ugovorene kamatne stope 9,0 %;
- maksimalni troškovi obrade kredita 1%,
- maksimalni period otplate 10 godina.

5. Na ovaj poziv imaju pravo privredni subjekti koji:
- po odobrenom kreditu uredno servisiraju obaveze (kamata i glavnica);
- uredno izmiruje obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza, prema poreznoj upravi i fondovima (PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja) ili ugovorom reprogramiralo iste;
- nemaju neizmirenih finansijskih obaveza prema Budžetu Grada Bihać,
- imaju aktivne žiro račune kod komercijalnih banaka.

6. Regresiranje kamata se neće odobriti za kredite ili dio kredita koji su namjenjeni reprogramiranju drugih kredita.

7. Po uredno zaprimljenom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija, dat će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu.

8. U slučaju da Komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje sredstava – regresa, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija, donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

9. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju regresiranja kamata, za svaki slučaj pojedinačno.

10. Uz pismeni zahtjev za refundaciju dijela kamata privredni subjekt dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju:
- Rješenje o upisu subjekta upisa u sudski registar sa posljednjim promjenama;
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenja Komercijalne banke da je žiro račun aktivan posljednjih 90 dana- ne starije od 30 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Ugovor o kreditu komercijalne banke;
- Plan otplate kredita;
- Potvrdu od komercijalne banke sa iznosom ukupno uplaćene kamate u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine.

11. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihać, sa naznakom: NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za odobravanje sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona: 037/229-600, kontakt osoba: mr.sc. Nijaz Lipovača.

Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013