Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
16. februar 2017. godine

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Grada Bihaća objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a), Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora "Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji operacione sale i intezivne njege u Kantonalnoj bolnici Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać- Faza-I.

Tenderska dokumentacija se nalazi i dostupna je u Službi za finansije Grad Bihaća.
Poziv svim političkim subjektima (političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate), ovjerenim za učešće u lokalnim izborima 02.10.2016. godine
3. avgust 2016. godine

Poštovani,

Gradska izborna komisija Bihać poziva ovlaštene predstavnike političkih subjekata (političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate) ovjerene za učešće na izborima u izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor za lokalne izbore koji će se održati 02.10.2016.godine, da se u skladu sa članom 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10, 18/13, 07/14 i 31/16), i člana 10. stav 4.  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/16), da:

            „prisustvuju dodjeli pozicija u biračkim odborima, koji će obaviti Gradska izborna komisija Bihać dana 04.08.2016.godine sa početkom u 11:00h u zgradi Grada Bihaća (prostorije gradske vijećnice)“.

Ukoliko politički subjekat ne prisustvuje postupku dodjele pozicija u biračkim odborima Gradska izborna komisija Bihać dostavit će rezultate postupka dodjele pozicija, a u skladu sa članom 10. stav 4. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik             
Gradske izborne komisije

Hambelić Fuad s.r.       

 

 

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
13. jun 2016. godine

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Grad Bihać objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav c). Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja programa iz "NOVA" paketa za lokalnu upravu i sistemsko održavanje servera, sa ponuđačem "Itineris" d.o.o. Tuzla.

Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za finansije Grad Bihaća.
Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog, poslovnog i individualnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Kamenica
6. april 2016. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 03/2-31-2-906/16
Bihać, 29.03.2016. godine


Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluka Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-31-2-1287/16, br. GV-31-2-1289/16 , br.GV-31-2-1288/16 i GV-31-2-1286/16 od 23.02.2016. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje


Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog, poslovnog i individualnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Kamenica


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu i to u poslovnoj zoni Kamenica:
 1.  k.č.br.2157/7 površine 2997 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/180 k.o. Kralje u površini  od 2997 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o.SP_KRALJE.
 2. k.č.br.2157/19 površine 1163 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/388 k.o. Kralje  u površini  od 1163 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o. SP_KRALJE.
3. k.č.br. 2157/6 površine 986 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/389 k.o. Kralje  u površini  od 986 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o.SP_KRALJE.
4. k.č.br. 2131/25 površine 3908 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/278 k.o. Kralje  u površini  od 3908 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE.

-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 1. gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.
-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 2. gradit će se individualno stambeni-poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.


-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 3. gradit će se individualno stambeni-poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.
-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 4. gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a prema kojima u okviru građevinske parcele planira se pripadajući parking prostor, manipulativni prostor, prostor za smještaj prateće sadržaje ili sl., kao i zelene i pješačke površine. Predmetna lokacija se nalazi u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

III Početna cijena nekretnine

 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 1. ovog oglasa iznosi 194.805,00 KM                  (Slovima: stotinudevedesetčetirihiljadeosamstotinapet i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 2. ovog oglasa iznosi 75.595,00 KM                   (Slovima: sedamdesetpethiljadapetstotinadevedesetpet i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 3. ovog oglasa iznosi 64.090,00 KM                  (Slovima: šezdesetčetirihiljadedevedeset i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
- Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 4. ovog oglasa iznosi 156.320,00 KM                  (Slovima: stotinupedesetšesthiljadatristotinedvadeset i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.


IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine


V Način polaganja kapare

- Kapara za nekretninu pod rednim brojem I. se utvrđuje u iznosu od 19.480,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem II. se utvrđuje u iznosu od 7.559,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem III. se utvrđuje u iznosu od 6.409,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem IV. se utvrđuje u iznosu od 15.632,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014.godine a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
    Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

    Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

 Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 22.04.2016. godine ( petak) s početkom za parcelu označenu pod rednim brojem 1 u 13,00 h, za parcelu označenu pod rednim brojem 2 u 13,15 h, za parcelu označenu pod rednim brojem 3 u 13,30 h,
za parcelu označenu pod rednim brojem 4 u 14,00 h,

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać, Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća –RP  „Kamenica“
' ne otvarati'

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-661 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević


                                   

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta u naselju Kamenica
7. mart 2016. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 03/2-31-2-172/16
Bihać, 03.03.2016. godine


    Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-02-810/16 od 03.02.2016. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje


Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta u naselju Kamenica


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu:
-  k.č.br. 2131/21 livada 4 klase površine 3704 m2 k.o. Kralje upisana u pl.br. 294 po novom katastarskom operatu, odnosno  k.č.br. 964/279  k.o. SP_Kralje u površini od 3704 m2  upisana u ZK uložak broj 1115 po starom katastarskom operatu.
Na ovoj građevinskoj parceli gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničim uslovima od 21.01.2016. godine i ista je obezbjeđena trajnim pristupom na parcelu, te ima mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
Predmetna  lokacija se nalazi u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

III Početna cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I ovog oglasa iznosi 148.160,00 KM (Slovima:        stotinučetrdesetosamhiljadastotinušezdeset i 00/100 KM)
U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

V Način polaganja kapare

Kapara se utvrđuje u iznosu od 14.816,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

   VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014 a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

    VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača
    Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

    VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

    Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 25.03.2016. godine (petak ) s početkom u 13,00 h.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:


Grad Bihać

Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća –RP  „Kamenica“
' ne otvarati'

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-661 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 - 2019
17. februar 2016. godine

Na osnovu člana 138. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać ("Službeni glasnik Općine Bihać", broj 3/09 i 14/11), Gradsko vijeće Bihać, na 19. sjednici održanoj dana 03.02.2016. godine, donijelo je:

ZAKLJUČAK
O PRIHVATANJU I STAVLJANJU NA JAVNU RASPRAVU
NACRTA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA 2015-2019

I

Prihvata se Nacrt Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 - 2019 (u daljem tekstu: Nacrt Plana).

II

Nacrt Plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihaća-Info pult sljedećeg dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, u vremenu od 9,00-15,00 sati, te objavom na web stranici Grada Bihaća.

III

Javna rasprava o Nacrtu Plana, održat će se dana 22.02.2016. godine u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.
Javnu raspravu provest će Radna grupa u sastavu:
- predsjedavajući Gradskog vijeća
- zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća
- predstavnici nosioca izrade Plana
- predstavnici Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove.

IV

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Plana mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnoj grupi iz tačke III ovog Zaključka, ili u pismenoj formi putem Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove do 22.02.2016. godine.

V

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave utvrditi Prijedlog Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VI

Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
mr.sci.Enver Mustafić s.r.            

Gradsko vijeće
Broj: GV-02-816/16
Bihać, 03.02.2016.godineNacrt Plana upravljanja otpadom na području Grada Bihaća 2015-2019Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać
18. decembar 2015. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/09) , člana 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“broj 5/11) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać, broj: 02-02-2251 od 13.04.2012 godine, Gradonačelnik Grada Bihać o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području grada Bihać

Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća ukupne površine 2.483,32 ha i to za slijedeće katastarske općine: Baljevac, Bihać-grad, Brekovica, Čekrlije, Donja Gata, Golubić, Gornja Gata, Grmuša, Hrgar, Izačić, Jezero-Srbljani, Klokot, Kralje, Lipa, Lohovo, Papari-Muslići, Orljani, Pokoj, Pritoka, Račić, Ripač, Skočaj, Spahići, Teočak, Turija, Vedro Polje, Velika Gata, Založje, Zavalje, Zlopoljac.

U zakup se neće davati poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Bihać koje se nalazi u zoni Nacionalnog parka „Una“obzirom da još uvijek nije usvojena prostorno planska dokumentacija za područje Nacionalnog parka ali i drugi akti koji definišu ovu oblast.

Sve detalje vezane za javni poziv možete pronaći u prilozenom dokumentu:

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać
Javni poziv "Novogodišnji sajam Bihać 2015"
11. decembar 2015. godine

Mjesto održavanja: Gradski trg u Bihaću

Vrijeme održavanja: 24.12.2015. godine (četvrtak) do 30.12.2015. godine (srijeda)

Pozivaju se:

zainteresirani prodavači robe široke potrošnje kao što su: dječje igračke, odjeća, obuća, tekstil, razne kućne potrepštine, sitni kućanski aparati i slično, ugostitelji, obrtnici, uzgajivači voća i proizvođači voćnih prerađevina, pića, meda i slično, zainteresirani za ponudu svojih usluga i proizvoda, aranžeri cvijeća kao i uzgajivači cvijeća i rasadnog materijala koji žele prezentirati ili prodavati svoje proizvode, izrađivači suvenira i proizvoda domaće radinosti, te prodavači knjiga, novogodišnjeg i drugog nakita, čestitki i sličnog, te svi ostali koji žele samo predstaviti svoj rad ili proizvode.

Ove godine Grad Bihać je obezbjedio besplatno učešće za sve učesnike sajma a za prvih 20 (dvadeset) prijavljenih učesnika će osigurati štand ili sto za izlaganje, te vas pozivamo da se najkasnije do 21.12.2015. godine (ponedjeljak), lično ili putem telefona prijave kako bi pravovremeno osigurali svoj izložbeni ili prodajni prostor na sajmu.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Kontakt osoba Svjetlana Kurbegović, tel. 037-229-630

e:mail: svjetlana.kurbegovic@bihac.org

Gradonačelnik
mr.sci. Emdžad Galijašević

Drugi ponovljeni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
3. decembar 2015. godine

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać pristupila je dana 03.12.2015. godine. u 13 sati javnom otvaranju pristiglih ponuda za prodaju motornih vozila Grada Bihaća (2. ponovljeni postupak).

Nakon provedenog postupka Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać, nakon provjere prihvatljivosti ponuda, utvrdila je listu pobjednika javne licitacije kako slijedi:


Broj lota,
marka i tip vozila
Ime i prezime
najpovoljnijeg ponuđača
Iznos ponude
/KM /

LOT 1 Škoda Felicia

Izet Seferagić

651,00

LOT 2 Škoda Felicia

Izet Seferagić

651,00

LOT 3 Škoda Felicia

Izet Seferagić

651,00

LOT 4 VW Transporter

Izet Seferagić

651,00


Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja
(licitacije) motornih vozila Grada Bihać

Licitacija službenih vozila Grada Bihaća - Obavijest o pobjednicimaDrugi ponovljeni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
27. novembar 2015. godine

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća Gradskog vijeća Grada Bihaća broj: GV-02-6043/15 od 18.09.2015. godine i Odluke o dopuni Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća broj: GV-02-7190/15 od 04.11.2015.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihaća ( 2. ponovljena licitacija) Gradonačelnika Grada Bihaća broj: 02/3-05-7729 od 26.11.2015. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać objavljuje:

Drugi ponovljeni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila Grada Bihaća putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pismenim ponudama

Obrazac za ponudu

Komisija za provođenje postupka javnog
nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada BihaćPonovni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila - Obavijest o pobjednicima
20. novembar 2015. godine

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać pristupila je dana 19.11.2015. godine u 13 sati i 03 minuta javnom otvaranju pristiglih ponuda za prodaju motornih vozila Grada Bihaća (ponovljeni postupak).

Nakon provedenog postupka Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać, a nakon provjere prihvatljivosti ponuda, utvrdila je listu pobjednika javne licitacije kako slijedi:


Broj lota,
marka i tip vozila
Ime i prezime
najpovoljnijeg ponuđača
Iznos ponude
/KM /

LOT 1 AUDI A6

Senad Čavkić

12.600,00

LOT 5 FIAT UNO

Izet Seferagić

150,00

LOT 6 FIAT UNO

Zihad Beganović

150,00

LOT 8 TAM 5000

Senad Čavkić

400,00


Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja
(licitacije) motornih vozila Grada Bihać

Licitacija službenih vozila Grada Bihaća - Obavijest o pobjednicimaPonovni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
13. novembar 2015. godine

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća Gradskog vijeća Grada Bihaća broj: GV-02-6043/15 od 18.09.2015. godine i Odluke o dopuni Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća broj: GV-02-7190/15 od 04.11.2015.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihaća Gradonačelnika Grada Bihaća broj: 02/1-05-7315/15 godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać objavljuje:

Ponovni javni oglas za prodaju službenih motornih vozila Grada Bihaća putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pismenim ponudama

Obrazac za ponudu

Komisija za provođenje postupka javnog
nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada BihaćJavni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje stambene zgrade u sklopu RP Ozimice II
21. oktobar 2015. godine

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. gv-02-6039/15 od 18.09.2015. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje stambene zgrade u sklopu RP Ozimice II


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu:
    - k.č.br. 9664/108 površine  844 m², k.č.br. 9664/109 površine  640 m², i k.č.br. 9664/10 površine 901 m², ukupno 2385 m², upisne u PL.br. 4200 k.o. Bihać-grad, a nastale cijepanjem od matične k.č.br. 9664/1 po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 2627/109 površine  844 m², k.č.br.  2627/110 površine od 640 m² i k.č.br. 2627/111 u površini od 901 m², identične ukupne površine, upisane u zk.ul.br. 344 k.o. SP_Bihać, a nastale cijepanjem od matične parcele 2627/2 po starom katastarskom operatu .
Na ovoj građevinskoj parceli gradit će se  tripartitni stambeni objekat kolektivnog stanovanja gabarita 3x(19,0 m x 17,0 m), a spratnosti  objekta je max. P+3, površina pod objektom 3x323,0 m², a netto korisna površina objekta je  3 x  969,0 m2. Kolski i pješački pristup do parcela planiran je  novoformiranom pristupnom saobraćajnicom čiji je profil 5 m.
 Predmetna  lokacija se nalazi u III zoni gradskog građevinskog zemljišta i obezbjeđenom komunalnom infrastrukturom: vodovod, kanalizacija, elektro mreža.

III Početna cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I ovog oglasa iznosi 345.825,00 KM (Slovima:  tristotinečetrdesetpethiljadaosamstodvadesetpet i 00/100 KM)
U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

V Način polaganja kapare

Kapara se utvrđuje u iznosu od 34.582,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinunekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

   VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bihać imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014 a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
       Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u urbanističko građevinsku dokumentaciju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

    VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

        Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

    VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

    Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 02.11.2015. godine (ponedeljak ) s početkom u 13,00 h.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać
Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća – RP ' Ozimice II'
' ne otvarati'


Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-682 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila - Obavijest o pobjednicima
8. oktobar 2015. godine

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać pristupila je dana 8.10.2015. godine u 13 sati i 15 minuta javnom otvaranju pristiglih ponuda za prodaju motornih vozila Grada Bihaća.

Nakon provedenog postupka Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać, nakon provjere prihvatljivosti ponuda, utvrdila je listu pobjednika javne licitacije kako slijedi:


Broj lota,
marka i tip vozila
Ime i prezime
najpovoljnijeg ponuđača
Iznos ponude
/KM /

LOT 2  ŠKODA OCTAVIA

Ajla (Naser) Obad

8.555,00

LOT 3  ŠKODA OCTAVIA

Sandro (Nedžada) Obad

8.255,00


Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja
(licitacije) motornih vozila Grada Bihać

Licitacija službenih vozila Grada Bihaća - Obavijest o pobjednicimaManifestacija "Trahanijada 2015."
6. oktobar 2015. godine

Dana 17.10.2015.godine održat će se manifestacija pod nazivom "Trahanijada 2015." na Gradskoj otoci u Bihaću, putem koje će se promovirati tradicija i kultura Grada Bihaća, kroz promociju jednog od najznačajnijeg ugostiteljskog specijaliteta – trahane.

Manifestacija će se održati pod pokroviteljstvom Grada Bihaća i takmičarskog je karaktera sa ocjenjivačkim žirijem.

Pored takmičarskog dijela Grad Bihać će obezbjediti dodatnih 200 porcija trahane za građane Bihaća.

Nakon proglašenja pobjednika takmičenja i uručenja nagrada za najbolje skuhano jelo, pristupiće se besplatnoj podjeli trahane građanima Bihaća.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti najkasnije do 15.10.2015. godine.

Prijave za učešće se nalaze na šalteru za informacije Grada Bihaća.

Sve dodatne informacije vezane za prijavu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, lično ili putem telefona broj 037/ 229-630.

Bihać, 06.10.2015. godine

Grad Bihać
Služba za opću upravu,
privredne i društvene djelatnosti
Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila
1. oktobar 2015. godine

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća Gradskog vijeća Grada Bihaća broj: GV-02-6043/15 od 18.09.2015. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać Gradonačelnika Grada Bihaća br: 02/3-05-6273 od 28.09.2015. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada Bihać objavljuje:

Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila Grada Bihaća putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pismenim ponudama

Obrazac za ponudu

Komisija za provođenje postupka javnog
nadmetanja (licitacije) motornih vozila Grada BihaćJavni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu
4. septembar 2015. godine

Pozivaju se fizička lica koja imaju registriranu obrtničku radnju, te tradicionalni i stari obrt sa područja Grada Bihaća, da podnesu zahtjev za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu. Poticajna sredstva u skladu sa Budžetom Grada Bihaća za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 3/2014) su planirana u iznosu od 20.000,00 KM (dvadesethiljada konvertibilnih maraka), isključivo kao finansijska podrška očuvanju i razvoju starih tradicionalnih zanata i obrta, te povećanju održivosti obrtničkih radnji i tradicionalnih starih obrta.

Javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta, provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik. Po uredno zaprimljenom zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija utvrđenih posebnim Uputstvom, dat će Komisija, poštujući hronologiju prijema na protokolu Grada.

 Prednost pri odabiru korisnika imaju oni koji nisu do sada bili korisnici poticajnih sredstava od strane Grada Bihaća. Korisnici dodijeljenih sredstva po javnom pozivu za 2014.godinu, koji ne dostave pismene izvještaje sa dokazima o utrošenim sredstvima do dana zatvaranja ovog javnog poziva, neće biti uzeti u razmatranje po ovom javnom pozivu.
U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava za sufinansiranje, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtijeva. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

Uz pismeni zahtjev za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu, podnosilac dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju: -važeće rješenje-odobrenje za obavljanje obrta/tradicionalnog starog obrta, izdato od strane Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća sa posljednjim promjenama; -Obavještenje o razvrstavanju fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti, izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku-Kantonalni ured u Bihaću; -dokaz da fizičko lice-obrtnik nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa, odnosno da je uredno izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave Bihać i uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje-ukoliko su PDV obveznici).

Gradonačelnik će sa korisnicima poticajnih sredstava zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje. Ako korisnik u naredne dvije godine od dana dobivanja sredstava za sufinansiranje, odjavi obavljanje predmetne djelatnosti, dužan je izvršiti povrat odobrenih mu sredstava po osnovu sufinansiranja, a što će se također regulisati Ugovorom između Gradonačelnika i korisnika.
Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća (šalter broj 6.), sa naznakom: NE OTVARATI, za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2015.godinu. Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sedmičnom listu „KRAJINA“.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prispjela dokumentacija neće se vraćati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, kancelarija broj 217., II sprat ili na broj telefona 037/229-626, kontakt osoba Sakib Alijagić, dipl.pravnik.

Javni oglas o prodaji nekretnine „Kino ' Una' u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije
21. jul 2015. godine


Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji nekretnine  „Kino-Una“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-02-4630/15 od 10.07.2015. godine, gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

J A V N I  OGLAS o prodaji nekretnine „Kino ' Una' u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se nekretnina Kino ' Una' u Bihaću označena kao k.č. br. 5094 i to zgrada kina površine 534 m2 i dvorište površine 700 m2, ukupne površine 1234 m2 upisane u pl. br. 4200 k.o. Bihać grad, po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 1/186 dvorište površine 572 m2, upisana u zk. ul. br. 9316 k.o. Bihać, k.č. br. 1/188, gradilište površine 201 m2 i k.č. br. 1/486, gradilište površine 504 m2 obje upisane u zk. ul. br. 9324 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu. Nekretnina je posjed i vlasništvo Grada Bihać.
    Zgrada kina ima odobrenje za građenje i ostalu Urbanističko – građevinsku dokumentaciju.
Prema Urbanističkom planu grada Bihaća (' Sl. glasnik Općine Bihać' br. 3/03) predmetna nekretnina se nalazi u obuhvatu granice užeg gradskog područja, a na osnovu mišljenja nosioca izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Bihaća na predmetnom zemljištu ( u slučaju rušenja zgrade kina)  može se graditi poslovni objekat  max. spratnosti    –3+P+4
Predmetno zemljište komunalno je opremljeno ( postojeća opremljenost odnosi se na gradsku vodovodnu mrežu, gradsku kanalizacionu mrežu, NN elektro mrežu, asfaltni put sa pločnikom, javnu rasvjetu, parkirališta, hortikulturno uređenje).

III Cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine (zgrada sa pripadajućim zemljištem) iz tačke I ovog oglasa iznosi 1.099,758,00 KM (Slovima:        miliondevedesetdevethiljadasedamstotinapedesetosam i 00/100 KM)

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

V Način polaganja kapare

Kapara se utvrđuje u iznosu od 50.000,00 KM a shodno članu 5 pod c)  Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova, (' Službene novine F BiH' br. 17/14) i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinunekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

   VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bihać imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014 a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupkujavnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
       Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje objekta koji je predmet prodaje i izvršiti uvid u urbanističko građevinsku dokumentaciju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-
    
    VII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

    Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.

VIII  Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade grada Bihaća dana 07.08.2015. godine (petak) s početkom u 13,00 h.

IX Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:


Grad Bihać
Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća – „Kino-Una“ Bihać
' ne otvarati'


Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-682 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                               Gradonačelnik
                        mr.sci.Emdžad Galijašević

Public Call for Expression of Interest for International Tender (Prequalification) for Consulting Services within Project "Wastewater Collection and Treatment Bihać"
28. maj 2015. godine


Ref. No: BMZ ID 2009 70 137
Subject: The overall programme aims to ensure an environmentally sound and hygienic collection and treatment of wastewater and the sustainable provision of water and wastewater services for the City of Bihać.
The project shall support the Water and Sewerage Utility Company "Vodovod" and the City of Bihać to enhance the utility services organizationally, economically and technically and to implement a solution for utilization and/or disposal of sewerage sludge.
Envisaged services: Institutional support, training, qualification and know-how transfer measures for the Water and Sewerage Utility Company "Vodovod" and the City of Bihać.
Finance source: KfW
Further information available at: www.gtai.de


Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće na međunarodnom tenderu (pretkvalifikacije) za pružanje konsultantskih usluga u okviru projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću"
28. maj 2015. godine


Ref. br.: BMZ ID 2009 70 137
Predmet: Cjelokupni program ima za cilj osigurati okolišno prihvatljivu i higijensku odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda te održivo pružanje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje za grad Bihać.
Projekat pruža podršku Javnom preduzeću "Vodovod" i Gradu Bihaću kako bi se navedene komunalne usluge unaprijedile organizacijski, ekonomski i tehnički te kako bi se implementiralo rješenje za iskorištavanje i/ili zbrinjavanje kanalizacijskog mulja.
Predviđene usluge: Institucionalna podrška, obuka, osposobljavanje i prijenos know-howa za JP "Vodovod" i Grad Bihać.
Izvor financiranja: KfW
Dodatne informacije dostupne na: www.gtai.de


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata
13. mart 2015. godine

1.Pozivaju se registrovani privredni subjekti koji svoje poslovanje obavljaju na području Grada Bihać, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih finansijskih sredstava, obezbjeđenih za regresiranje dijela uplaćenih kamata za 2014.godinu, period 01.04. - 31.12.2014.godine.

2. Grad Bihać će preuzeti regresiranje dijela uplaćenih kamata u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine, maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku će biti 6.000,00 KM (slovima: šesthiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100).

3. Pri utvđivanju iznosa definisanog perioda poticaja- regresiranog dijela uplaćene kamate - primjenjivat će se stopa do visine 3 procentna apoena za proizvodne djelatnosti, do 2 procentna apoena za ostale registrovane djelatnosti.

4. Krediti u duhu ovog poticaja su krediti odobreni ili se realiziraju od komercijalnih banaka registrovanih poslovnica u Bihaću:
- maksimalne ugovorene kamatne stope 9,0 %;
- maksimalni troškovi obrade kredita 1%,
- maksimalni period otplate 10 godina.

5. Na ovaj poziv imaju pravo privredni subjekti koji:
- po odobrenom kreditu uredno servisiraju obaveze (kamata i glavnica);
- uredno izmiruje obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza, prema poreznoj upravi i fondovima (PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja) ili ugovorom reprogramiralo iste;
- nemaju neizmirenih finansijskih obaveza prema Budžetu Grada Bihać,
- imaju aktivne žiro račune kod komercijalnih banaka.

6. Regresiranje kamata se neće odobriti za kredite ili dio kredita koji su namjenjeni reprogramiranju drugih kredita.

7. Po uredno zaprimljenom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija, dat će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu.

8. U slučaju da Komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje sredstava – regresa, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija, donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

9. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju regresiranja kamata, za svaki slučaj pojedinačno.

10. Uz pismeni zahtjev za refundaciju dijela kamata privredni subjekt dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju:
- Rješenje o upisu subjekta upisa u sudski registar sa posljednjim promjenama;
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenja Komercijalne banke da je žiro račun aktivan posljednjih 90 dana- ne starije od 30 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Ugovor o kreditu komercijalne banke;
- Plan otplate kredita;
- Potvrdu od komercijalne banke sa iznosom ukupno uplaćene kamate u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine.

11. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihać, sa naznakom: NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za odobravanje sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona: 037/229-600, kontakt osoba: mr.sc. Nijaz Lipovača.

Potražite nas na Facebook-u

April 2017
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013