Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP Veterinarska stanica
20. jun 2017. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o radu FBiH, člana 66. Statuta JP „Veterinarska stanica“ doo Bihać (Službeni glasnik Općine Bihać broj 5/06, 15/11), člana 4. Pravilnika o radu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zaključka Gradskog vijeća broj GV-05-4145 od 31.05.2017,  Odluke o prijemu u radni odnos broj  166-03/17 od 06.03.2017.god.,. JP „Veterinarska stanica“ doo Bihać raspisuje


Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Doktor veterinarske medicine ........................1 izvršilac


II

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, Pravilnikom o radu
J.P. „Veterinarske stanice“ doo Bihać, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
Posebni uslovi:

VII stepen složenosti zanimanja, VSS završen veterinarski fakultet
Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
Položen stručni ispit
Vozačka dozvola B kategorije
Poznavanje engleskog jezika
Poznavanje rada na računaru

III

Potrebni dokumenti:

Prijava sa kratkom biografijom;
Rodni list;
Uvjerenje o državljanstvu;
Izjava po članu IX tačka I Ustava BiH;
Izjava da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere;
Dokaz o stručnoj spremi (diploma);
Dokaz o položenom stručnom ispitu
Dokaz o radnom iskustvu
Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
Dokaz o poznavanju rada na računaru (diplome, certifikati i dr.)
Dokaz o poznavanju engleskog jezika (diplome, certifikati i dr.)
Ostali dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, u slučaju potrebe, dostavit će se pri zaključivanju ugovora o radu.

Prilikom procjene pristiglih prijava uzimaće se u obzir eventualne preporuke, licence, certifikati i dr.

Kratak opis poslova: Pregleda i liječi bolesne životinje, radi imunoprofilaksu na terenu u cilju suzbijanja i iskorjenjivanja stočnih, zaraznih i drugih bolesti, vrši hirurške i ginekološke zahvate na životinjama u svrhu liječenja ili produktivnosti domaćih životinja, vrši zootehničke, zooprofilaktičke zahvate na stoci, vodi ambulantni protokol, komunicira sa organizacijama za zaštitu životinja u BiH i inostranstvu u vezi udomljavanja pasa u zemlje EU putem „Traces“ sistema, druge poslove po nalogu direktora.

Navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenim fotokopijama.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 8 (osam)  dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu J.P. „Veterinarska stanica“ doo, Voćarska br.3, 77000 Bihać sa naznakom: „Prijava na javni konkurs“ – ne otvarati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Nazad
© Opcina Bihac 2013