U srijedu 28. juna 2017. godine zakazana 11. sjednica GV Bihać
19. jun 2017. godine

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u srijedu 28. juna 2017. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati 11. sjednicu GV Bihać. Dnevnim redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama:


1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske mreže „Račić 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
   b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije, rekonstrukcije i izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Željeznička stanica 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske mreže „Čekrlije“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu rekonstrukcije dijela niskonaponske mreže „Čavnik 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Zabare-Mobis“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog  interesa za nepotpunu eksproprijaciju  nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije dijela niskonaponske mreže „Mujadžići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Zavalje 2“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać


2. Prijedlog Odluke o plaćama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Grad Bihać


3. Prijedlog Odluke o ograničavanju zapošljavanja u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Bihać


4.a) Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2016.godinu
   b)Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2017.godinu


5.a) Izvještaj o radu i poslovanju JP“RTV Bihać“ d.o.o Bihać za 2016.godinu
b)Trogodišnji plan poslovanja JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać za period 2017. – 2019.godina


6. Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JU „Gradska galerija“ Bihać


7.a) Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za period 01.01.2016. –   31.12.2016.godine
 b)Trogodišnji plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za period 2017. –  2019.godine


8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli neto dobiti JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2016.godinu


9. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za period 01.01. – 31.12.2016.godine


10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prijem tri zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać na poslovima priključenja korisnika na sistem odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda


11. Rješenje o prestanku članstva predsjedniku predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima  Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i imenovanju predsjednika  predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać


12. Prijedlog Rješenja o imenovanju  Komisije za sprovođenje  javnog nadmetanja  za  raspolaganje nekretninama  u vlasništvu Grada  Bihać


 13. Inicijativa za izmjenu Urbanističkog projekta „Dijela gradskog centra sa dijelom Trga maršala Tita“.

 


Nazad
© Opcina Bihac 2013