Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Komisiji za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
12. maj 2017. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 6/04 i 14/11), a u cilju imenovanja Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje


Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Komisiji za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

I

Pozivaju se stručne osobe slijedeće struke:

 • arhitektonske,
 • građevinske,
 • poljoprivredne,
 • geodetske

zainteresirane za rad u Komisiji za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, da dostave prijave Gradu Bihaću - Kabinetu Gradonačelnika.

II

U Komisiju za procjenu prometne vrijednosti nekretnina mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su diplomirani inženjeri tražene struke,
 • da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva ustruci,
 • da imaju položen stručni ispit.

III

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke II Javnog poziva uz prijavu je potrebno priložiti:

 • biografiju,
 • diplomu o završenom VII stepenu stručne spreme (VSS),
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • fotokopiju lične karte,
 • preporuku.

Svi priloženi dokumenti moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije.

IV

Provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog poziva, vrši komisija koju će imenovati Gradonačelnik.

Komisija utvrđuje listu kandidata uzimajući u obzir naročito sljedeće kriterije:

 1. stručno znanje i radne rezultate;
 2. dokazanu stručnu sposobnost zasnovanu na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i učestvovanje u organiziranim oblicima usavršavanja;
 3. sposobnost da nepristrasno, savjesno, odlučno i odgovorno obavlja poslove;
 4. ponašanje van posla, integritet i ugled.

Nakon ocjene dokaza Komisija utvrđuje prijedlog liste kandidata koju dostavlja Gradonačelniku.
Gradonačelnik u Komisiju za procjenu prometne vrijednosti nekretnina imenuje lica sa najvećim brojem bodova.

V

Prijave za učešće u radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina podnose se Gradu Bihaću - Kabinetu Gradonačelnika putem protokola u Ulici Bosanska br. 4, Bihać.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI

Detaljnjije informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Kabinetu Gradonačelnika, telefonom, svakog radnog dana od 8-15 sati na broj telefona 037 / 229 - 601.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Nazad
© Opcina Bihac 2013