Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja
19. april 2017. godine
Na osnovu člana 5. stav (1) i (2) Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj: 8/13 i 14/13)  i čl. 52 Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 13/15) Gradonačelnik Bihaća,  r a s p i s u j e

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja


 I   PREDMET JAVNOG POZIVA

 Davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Bihaća, koje se nalaze u
 Bihaću:
1)    Ulica Pape Ivana Pavla II, ukupne površine 150 m² (zgrada Rektorata-bivši „Diplomac“)
2)  Trg maršala Tita, ukupne površine 21,84 m²
3)  Ulica 5. korpusa ukupne površine 30 m² (prizemlje nebodera H-5),
4)  Ulica Bihaćkih branilaca, ukupne površine 26 m² (haustor Mandića kuće),

II  PRAVO UČEŠĆA  

 Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička lica (samostalni privrednik) i pravna lica.
          Pravo učešća na javnom nadmetanju za poslovne prostorije pod 1) iz tačke I imaju fizička lica (samostalni privrednik) i pravna lica, koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, u okviru koje vrše prodaju isključivo bezalkoholnih napitaka.
          Poslovne prostorije se daju u zakup na period od 3 godine (tridesetšest) mjeseci sa mogućnošću obnavljanja Ugovora o zakupu.

 III POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

 Početni iznos zakupnine za poslovne prostorije opisane u tački I iznosi:
-    12,00 KM/m²-I građevinska zona (slovima: dvanaest i 00/100 KM), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17% - za poslovne prostorije  pod  1) i 2)
-    10,00 KM/m² - II građevinska zona (slovima: deset i 00/100 KM), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17% - za poslovne prostorije pod 3)
-      8,00 KM/m² - III građevinska zona (slovima: osam i 00/100 KM), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17% - za poslovne prostorije pod  4)

 IV ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE
       Prijavu na Javni poziv treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Gradskog organa uprave Grada Bihaća ili na adresu:
                                                                 Grad Bihać,
                                                            UL. Bosanska br.4.
                                                                 sa naznakom:
Ne otvaraj -Za Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija -“
      Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu, sa naznakom datuma prijema prijave na javni poziv.
      Pismene prijave podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
      
V DEPOZIT  ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANJU      

 Garantni depozit ne može biti manji od 10 %  početnog iznosa polugodišnje zakupnine za  poslovne prostorije koje su predmet javnog nadmetanja.
      Garantni depozit za poslovne prostorije opisane u tački I  iznosi:
- 1.080,00 KM (slovima:hiljaduosamdeset i 00/100 KM)-za poslovne prostorije pod 1)    
- 157,50 KM (slovima:stotinupedesetsedam i 50/100KM)-za poslovne prostorije pod 2)
- 180,00 KM (slovima:stotinuosamdeset i 00/100 KM)-za poslovne prostorije pod 3)
- 124,80 KM (slovima:stotinudvadesetčetiri i 80/100 KM)-za poslovne prostorije pod  4)
       Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat depozita, osim ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu i u slučaju da u toku javnog nadmetanja  ni jedan učesnik ne istakne ponudu iznad početne cijene zakupnine. U tom slučaju javno nadmetanje će se proglasiti neuspjelim i svi prijavljeni učesnici gube pravo na povrat uplaćenog depozita.

VI  VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća, 7 (sedam) dana nakon objavljivanja javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja.       
O tačnom vremenu održavanja Javnog nadmetanja, učesnici će biti obaviješteni putem WEB stranice Grada Bihaća.

 VII SADRŽAJ PRIJAVE

        Prijava na javni poziv mora da sadrži:
a)    podatke o podnosiocu prijave (obavezno naznačiti broj telefona)
b)    dokaz o uplaćenom depozitu u Budžet Grada Bihaća na Depozitni račun broj . 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit Bank“ Poslovni centar Bihać
c)    rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)
d)    rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležne gradske službe (za fizička lica-samostalni privrednik),
e)     uvjerenje Službe za budžet i trezor Grada Bihać da nema dospjelih, neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću (za fizička i pravna lica)
f)    izjavu o prihvatanju početne cijene zakupnine.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Javno nadmetanje će se održati ako se na Javni poziv za davanje poslovne prostorije u zakup prijave najmanje dva učesnika.    

VIII  POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Postupak javnog nadmetanja propisan je Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostorija („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 8/13 i 14/13), a ista je objavljena na WEB stranici Grada Bihaća

IX   TROŠKOVI

Grad Bihać ne snosi troškove učesnika u postupku javnog nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti Javni poziv ili odgoditi sve ponude na bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog nadmetanja.


 Gradonačelnik
    Šuhret Fazlić

Nazad
© Opcina Bihac 2013