Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
20. mart 2017. godine

I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ........................................................1 (jedan)
- članova ………………………….......................2 (dva)

II OPIS POZICIJE

 Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:
- nadzire poslovanje Društva,
- priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini,
- priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini,
- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini,
- razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki s aspekta njegove     usaglašenosti sa važećim propisima i nadzire njegovu provedbu,
- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,
- predlaže Skupštini način pokrića gubitka,
- daje ovlaštenja za aktivnosti preduzeća koje su ograničene propisima Zakona o javnim  preduzećima,
- daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima,
- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,
- podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog  revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana,
- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine od 15-33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva,
- nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane vanjskog revizora sa specifičnim rokovima,
- vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitosti poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije,
- daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,
- redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu,
- prisustvuje sjednicama Skupštine društva i učestvuje u raspravi bez prava glasa,
- vrši i druge poslove predviđene zakonom.

III MANDAT I NAKNADA ZA RAD

 Predsjednik i članovi Nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, a za svoj rad u Nadzornom odboru imaju pravo na naknadu u visini utvrđenoj odlukom Skupštine društva, u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.

IV OPĆI USLOVI

  Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog konkursa moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
1.    da su državljani BiH,
2.    da su stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
3.    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa,
4.    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
5.    da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njih vodi krivični postupak,
6.    da im pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju apliciraju,
7.    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
8.    da nisu izabrani zvaničnici, nosioci sudskih ili izvršnih funkcija, ili savjetnici izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
9.    da nisu direktori, članovi uprave, predsjednici ili članovi nadzornog odbora, ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,
10.    da nisu u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kom apliciraju na poziciju predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora.


V  STEPEN OBRAZOVANJA,  STRUČNA SPREMA I OSTALI POSEBNI USLOVI ZA
     POZICIJE

-    VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
-    najmanje 3 godine radnog staža u struci.

         Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:

-    stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova financijskog nadzora,
-    sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti Društva,
-    prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
-    sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka,
-    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.
           
VI POTREBNI DOKUMENTI

 Kandidati su dužni dostaviti prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.
 Prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija.
  Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija slijedećih dokumenata:
-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-    izvod iz matične knjige rođenih,
-    preporuku poslodavca,
-    ovjerena kopija diplome,
-    uvjerenje o radnom stažu u struci,
-    drugi dokazi o ispunjavanju općih uslova javnog konkursa (ovjerene izjave o ispunjavanju općih uslova pod tačkama: 3. 4. 6. 7. 8. 9. i 10 javnog konkursa).

VII OSTALE NAPOMENE

 Javni konkurs će se objaviti u «Službenim novinama Federacije BiH» i dnevnom listu «Oslobođenje» . Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću,  ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać sa naznakom: «Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP «Aerodrom Bihać» d.o.o. Bihać - NE OTVARATI».
 
Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvrđenih Statutom društva sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju, i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj imenovanja. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će uz pismenu preporuku, Gradonačelniku predložiti rang listu najboljih kandidata, na suglasnost.

Odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora donijet će Gradsko vijeće Bihać. Konačno imenovanje će se objaviti u «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine» i «Službenom glasniku Grada Bihaća».

Protiv Odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora, svaki učesnik u konkursu i svaki drugi član javnosti može podnijeti prigovor Gradonačelniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine.

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.


   Gradonačelnik
     Šuhret Fazlić
Nazad
© Opcina Bihac 2013