JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU «STANOUPRAVA» BIHAĆ
9. februar 2017. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene  novine F BiH», broj 34/03 i 65/13), člana 26 i 51 Pravila JU „Stanouprava“ Bihać (Službeni glasnik Općine Bihać broj 9/06) i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor  kandidata na pozicije  predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU «Stanouprava» Bihać, („ Službeni glasnik Općine Bihać“  broj: 8/13),  Gradonačelnik Grada Bihaća,   r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU «STANOUPRAVA» BIHAĆ

I UPRAVNI ODBOR
-    predsjednik.................................................................................1
-    član iz reda predstavnika Osnivača............................................1
-    član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“Bihać...............1


II NADZORNI ODBOR
-    predsjednik.................................................................................1
-    član iz reda predstavnika Osnivača............................................1
-    član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“ Bihać..............1


III OPIS POZICIJA

A) POZICIJA  I
 
Upravni odbor  Javne ustanove: donosi Pravila javne ustanove uz suglasnost Osnivača, donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, donosi akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz suglasnost osnivača, dosnosi druga opća akta, donosi programe i planove rada, donosi financijski plan, usvaja godišnji obračun, utvrđuje, odnosno učestvuje u utvrđivanju visine određenih naknada, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,  rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem, podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje Izvještaj o poslovanju javne ustanove, odlučuje o načinu korištenja sredstava, odgovara Osnivaču za rezultate rada Javne ustanove,  odlučuje o izgradnji i investicionim ulaganjima u objekte i opremu u skladu sa Financijskim planom i Programom rada javne ustanove,  odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je Javna ustanova osnovana, odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke i rješenja direktora kojima je odlučeno o pravu, obvezi odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,  imenuje i razrješava direktora i v.d. direktora uz saglasnost Gradonačelnika, odlučuje o rasporedu viška prihoda nad rashodima uz suglasnost Osnivača, odlučuje o promjeni naziva i sjedišta, uz saglasnost Osnivača, vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove.
B) Predsjednik  Upravnog odbora Javne ustanove: saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi svim pripremama za održavanje sjednica Upravnog odbora, odlučuje o mjestu i vremenu održavanja sjednica, upućuje pozive za sjednice Upravnog odbora, vodi sjednice  Upravnog odbora, potpisuje odluke i druga akta donesena na sjednici Upravnog odbora,stara se o primjeni Pravila, drugih općih akata i Poslovnika o radu, stara se o provođenju i izvršavanju odluka Upravnog odbora, stara se o ostvarivanju saradnje sa Osnivačem, obavlja i druge poslove određene ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

A) POZICIJA  II

            Nadzorni odbor  Javne ustanove: analizira izvještaje o poslovanju javne  ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

III MANDAT I NAKNADA  ZA RAD  U UPRAVNOM ODBORU

    Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove se imenuju na period od 4 (četiri) godine i mogu biti  ponovo imenovani, a za svoj rad u Upravnom i Nadzornom odboru imaju  pravo na naknadu u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora u skladu sa Odlukom Osnivača.

     IV     OPĆI UVJETI  ZA POZICIJE  I  i  II

    Svi kandidati za pozicije koje su  predmet javnog oglasa imaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:  
a)    da su državljani BiH,
b)    da su stariji od 18 godina,
c)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u  periodu od 3 godine prije dana objave oglasa,
d)    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
e)     da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup ,  
f)    da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
g)    da nemaju privatni financijski interes u  regulirarnom organu za koji se kandiduju,
h)     da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona  o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.


V POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE  I i II

A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRUČNA SPREMA

    -  predsjednik i članovi upravnog i nadzornog odbora iz reda predstavnika osnivača i iz reda stručnih radnika ustanove: VII/VI  stepen, VSS/VŠS.

B) OSTALI POSEBNI USLOVI  ZA POZICIJU I i II

    a) najmanje 1 godine radnog staža u struci, ili iskustva na poslovima iz djelatnosti  ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
    b) prilagodljivost timskom radu, komunikativne  i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
    c) sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
    d) sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje,
    e) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca,
    f) da nije direktor, predsjednik ili član upravnog  ili nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predsjednik osnivača sa ovlaštenjima Skupštine, ili predsjednik odnosno član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.


VI POTREBNI DOKUMENTI

             Prijava na javni oglas treba da sadrži  oznaku pozicije  za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu, kontakt – telefon.
    Prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija koje su predmet javnog oglasa.
    Uz prijavu se prilažu orginali ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:
-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-    izvod iz matične knjige rođenih   
-    dokaz o školskoj spremi,
-    dokaz o radnom iskustvu  u  struci,
-    preporuka poslodavca
             -  druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog oglasa (ovjerene izjave o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), f), g) i h) i Posebnog uvjeta iz alineje f) javnog oglasa.
              Dokaz o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje e) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.
               Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podatakka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).  

VII OSTALE NAPOMENE

    Javni oglas će se objaviti u «Službenim novinama Federacije BiH», dnevnom listu «Oslobođenje»  i  WEB  stranica Grada Bihaća.
    Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.
    Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: GRAD BIHAĆ, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, 77000 Bihać,  ul. Bosanska br. 4 s naznakom:Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Stanouprava“Bihać– « NE OTVARATI».
Komisija će uz  poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata,  sastaviti listu sa užim izborom kandidata.
Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj da dođe do  njegovog imenovanja.
    Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata, Gradonačelnika na konačno imenovanje.
    Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđenim zakonom.
    Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.
    Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
    Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

                         
 Gradonačelnik
 Šuhret Fazlić


Nazad
© Opcina Bihac 2013