vijest

U utorak 30.oktobra 2018.godine održati će se 27.sjednica GV Bihać

datum objave: 25.10.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u utorak 30. novembra 2018. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici 27. sjednicu GV Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1 Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća.                     

2. a) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti

    b) Prijedlog  Odluke o dopuni Statuta Javnog preduzeća „Vodovod“ d.o.o. Bihać

3. Prijedlog  Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi.

4. Prijedlog   Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća.

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Bihaća

6. a)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju  radi rekonstrukcije  transformatorske stanice  TS 10 (20)/0,4 /kV „Harmani škola“ Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

     b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje10 (20),04 kV kablovskog dalekovoda za TS 10 (20)/0,4 /kV „Harmani škola“  TS 10 (20)/0,4 /kV  „Harmani I“ Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

     c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu rekonstrukcije odcjepnog DV 10 (20) kV dalekovoda za STS 10 (20)/0,4 /kV „ Ikići“  Grad Bihać

     d)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje elektro energetskog objekta zračni dalekovod UKB 10(20)kV dionica CO11-3577 sa upotrebom univerzalnog kabla  AXCES 3x70/16 14/24 i izgradnja STS-B 10(20)/0,4 kV „Račić 2“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo,  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

     e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje podzemnog  10(20),04 kV kablovskog dalekovoda za TS 10(20)/0,4 /kV „Hotel“ TS 10 (20)/0,4 /kV  „Pošta 2.“ Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

7.  Prijedlog Odluke o podizanju  spomen obilježja Petog Korpusa Armije Bosne i Hercegovine

 8. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje bez naknade poslovnog objekta sa pripadajućim zemljištem Fondaciji za nauku i umjetnost „REVIZOR“ i Mjesnoj zajednici Hatinac

9.  Plan poslovanja  JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu  - revidirani“    

10. Trogodišnji plan poslovanja za period 2018. – 2020.godinu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać

11. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Zavod za prostorno uređenje Bihać“ za 2017.godinu sa:

  a)  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za   period 01.01. – 31.12.2017.godine

  b)  Izvještaj o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta za   period 01.01. – 31.12.2017.godine

 c) Izvještaj o realizaciji Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje,  rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za   period 01.01. – 31.12.2017.godine

   d) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za za   period 01.01. – 31.12.2017.godine

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Komrad „ d.o.o. Bihać broj: 2453/18 od 10.09.2018. godine za kreditno zaduženje JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

13.a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU „Centar za socijalni rad“  Bihać.

   b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU „Centar za socijalni rad“  Bihać.

14. Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Udruženju poslodavaca u FBiH