vijest

U srijedu 22. maja 2019. godine 35. sjednica GV Bihać

datum objave: 17.05.2019

Davor Župa, predsjedavajući  Gradskog vijeća Bihać zakazao je za srijedu 22. maja 2019. godine 35. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać. Sjednica će biti održana u gradskoj  vijećnici  s  početkom u 9:00 sati, a dnevnim redom vijećnici će raspravljati o sliejdećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemne niskonaponske mreže 0,4 kV „Zaobilaznica“, Grad Bihać, u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistirbucija“ Bihać

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava za rad i funkcionisanje  mjesnih zajednica

3. Prijedlog  Plana poslovanja  JKP „Komrad“ d.o.o Bihać za 2019. godina  – revidirani

4. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Grada Bihaća u 2019.godini

5. Prijedlog Programa rada JU Stanouprava“ Bihać za 2019. sa Finansijskim planom za 2019. godinu

6. Prijedlog  Programa rada i Finansijski plan za 2019. godinu JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

7. Prijedlog Programa rada i Finansijski plan za 2019.godinu JU „Gradska galerija“ Bihać

8. Prijedlog Programa rada i Finansijski plan za 2019.godinu  JU „Kulturni centar“ Bihać

9. Prijedlog Programa rada i Finansijski plan za 2019.godinu JU „Centar za socijalni rad“ Bihać          

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti gradonačelniku Grada Bihaća za potpisivanje notarski obrađene izjave kojom se daje saglasnost JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo – podružnica „Elektrodistribucija Bihać“  za pristup preko nekretnine u vlasništvu Grada Bihaća označene  k.o. Bihać Grad po novom kat.operatu površine 231 m2. odnosno kao k.č.broj 1243/1378 k.o. SP Bihać po starom kat.operatu, površine 231 m2 radi izgradnje transformatorske stanice TS 10 (20),0,4KV Borići na nekretnini u vlasništvu Grada Bihaća.

11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini  u korist  Nadarević (Munib) Fadila  iz Bihaća

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća