vijest

U srijedu 19.septembra 2018. godine zakazana 26. sjednica GV Bihać

datum objave: 12.09.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za srijedu 19. septembra 2018. godine sa početkom u 9:00 sati redovnu 26. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj  vijećnici, a pored aktuelnog sata i vijećničkih pitanja dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2018.godinu sa:

a) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2018.godinu

b) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.godinu

c) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2017.godinu

d) Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2018.godinu

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

4.a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti

b). Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać

5. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajem u obuhvatu Regulacionog plana “Ozimice II” u Bihaću na k.č.br.9664/165 k.o. Bihać  Grad

6. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Muslić Derviša, zastupanog po punomoćniku Mirsadi Ađemović adv. iz Bihaća za ustanovljenje stvarne služnosti puta na zemljištu označenom kao k.č.br.2658 i k.č.br.2659/1 kao Kralje po novom kat. operatu, odnosno po starom kat. operatu k.č.br. 891/1 i k.č.br. 891/2 k.o. SP Kralje 

7. Konačni izvještaj o procjenjenoj šteti  od prirodne nesreće „poplave“ na području Grada Bihaća u mjesecu martu 2018. godine.

8.a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period od 01.01. – 30.06.2018.godine

  b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. – 30. 06. 2018.godine

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelnika Grada Bihaća za potpisivanje notarskih obrađenih saglasnosti kojim se daje pravo građenja JP „Aerodrom“ Bihać“ d.o.o. Bihać na nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća,

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Uni Credit Bank d.d. Mostar