Na osnovu člana 52. tačka c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/2015), Gradonačelnik Grada Bihaća  dana 29.06.2017.godine, donosi Rješenje o imenovanju Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća. U cilju operativnijeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg rada Savjeta za ekonomski razvoj po Sektorskim oblastima lokalne ekonomije, imenuju se Sektorski Timovi Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća i to:

I/          Sektor poljoprivrede:

 1. Elmina Emrulović-Koordinator Sektorskog Tima,
 2. Nihad Hodžić-d.o.o. AMANITA-sektor prerađivačke industrije,
 3. Smail Čeliković-d.o.o. LJEKOBILJE ČELIKOVIĆ-sektor prerađivačke industrije,
 4. Emin Tatarević- „TATAREVIĆ&sons“ SPECIJALIZIRANA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA P.O BIHAĆ-poljoprivredno prerađivački sektor,
 5. Aldin Kuduzović- ZZ AGRODAR-sektor poljoprivrede i prerađivačke industrije,
 6. Rasima Bobić- Vlada USK-a-ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 7. Senad Tutić-Vlada USK-a-ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

II/        Sektor industrije:

Adem Ibrahimpašić-predstavnik udruženja poslodavaca-Koordinator Sektorskog Tima

 1. Abdulah Delić-d.o.o. DI&DE DELIĆ-sektor prerađivačke industrije,
 2. Refik Hasanbašić-d.o.o. SANI GLOBAL-drvoprerađivački sektor,
 3. Safet Ikić-d.o.o. IKIĆ COMERC-građevinski sektor,
 4. Amir Behić-d.o.o. SANNY BOY-građevinski sektor,
 5. Jasmin Mujnović-d.o.o. BOR-drvoprerađivački sektor,
 6. Mehmed Felić-d.o.o. GRAFIČAR-sektor grafičke industrije,
 7. Nihad Šušnjar-Privredna komora USK-a,
 8. Mirsad Šahinović-Vlada USK- Komisija za Koncesije,
 9. Himzo Mulahalilović- Vlada USK-ministarstvo privrede,
 10. Dino Čavkić-d.o.o. Č.J-sektor industrije

III/       Sektor poduzetništva:

Enes Arapović- Predsjednik Obrtničke komore USK-a, Koordinator Sektorskog Tima

 1. Idriz Delić-d.o.o. LEJI COMERC-prehrambeno-pekarski sektor,
 2. Fajković Fikret-d.o.o. FRELLI GRADNJA-sektor građevinarstva i trgovine,
 3. Nedim Dedić-d.o.o. ILMA-sektor trgovine,
 4. Emir Pjanić-d.o.o. GTO-sektor građevine i uslužnih djelatnosti,
 5. Esad Pečenković-d.o.o. CIGLANA-sektor trgovine,
 6. mr.sci. Smail Nuhić-d.o.o. EUROING-predstavnik projektantskog sektora, predsjednik,
 7. Ljubomir Samardžija-NVO Sektor,
 8. dr.sci. Jasmina Ibrahimpašić-Univerzitet-predstavnica akademske zajednice,

IV/       Sektor Turizma

 Amarildo Mulić-JP NP UNA-direktor-sektor turizma i poduzetništva-Koordinator Sektorskog Tima,

 1. Jasmina Beširević-predstavnik Službe za upravljanje lokalnim,
 2. Irfan Čavkić-d.o.o. ADUNA-sektor turizma i ugostiteljstva,
 3. Nihad Šušnjar-Privredna komora USK-a,
 4. mr.sci. Elvira Ćatić-Kajtazović- Univerzitet-predstavnica akademske zajednice,
 5. Lorena Felić-Razvojna agencija USK-a,
 6. Alen Zulić-JU Kulturni Centar Bihać,
 7. Armin Amidžić-Klaster Turizam.

V/        Sektor urbanog planiranja i uređenja

            1.   Esma Krupić-predstavnica Službe  za urbanističko planiranje i građenje,

            2.   Smail Nuhić-predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj,

            3.   Miron Ibrahimpašić-predstavnik projektnog biroa,

            4.   Nijaz Lipovača-Služba za upravljanje lokalnim razvojem,

            5.   Sead Dupanović-JP Elektrodistribucija Bihać,

Za Sekretara Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća, imenuje se Damir Ruždijić, a za njegovog zamjenika imenuje se Fikret Džaferagić- predstavnici Službe za upravljanje lokalnim razvojem Gradske uprave Grada Bihaća

Sektorski Timovi Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća su savjetodavna i koordinirajuća tijela za planiranje i realizaciju procesa koji za rezultat ima unapređenje ukupnog ekonomskog razvoja Grada Bihaća.

Zadaci Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća su:

 • da permanentno prati ekonomska kretanja na području Grada Bihaća, osnovne ekonomske indikatore, kao i ekonomska kretanja u okruženju koja imaju direktne ili indirektne reperkusije na ekonomsko stanje na području Grada Bihaća,
 • da na osnovu praćenja ekonomskog stanja u područjima u kojima djeluju pojedini članovi savjeta, kao i njihovih razvojnih planova i programa (privredna društva, institucije, poslovna udruženja i ostali akteri), kao i realnih očekivanja u razvojnim projekcijama viših nivoa na području BiH, te očekujućih ekonomskih trendova u širem okruženju, iniciraju i predlažu Gradonačelniku i kabinetu Gradonačelnika, mjere za unapređenje ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • da u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i resornim gradskim službama i institucijama, na godišnjem nivou, sačine i predlože gradonačelniku, mjere za prevazilaženje postojećeg stanja s ciljem unapređenja ukupnog ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • održavanje redovnih sjednica i to kvartalno na godišnjem nivou, a po potrebi održavanje i vanrednih tematskih sjednica, u cilju sagledavanja postojećeg stanja i predlaganja mjera za unapređenje postojećeg stanja,
 • praćenje i analiziranje predloženih mjera za unapređenje ekonomskog stanja i poslovnog ambijenta, kao i preduzimanje korektivnih mjera,
 • analiziranje predloženih zakonskih i razvojnih akata, kao i razvojnih programa i projekata Grada Bihaća, i s tim u vezi davanje prijedloga i sugestija na iste,
 • aktivno učestvuje u kreiranju, izradi i implementiranju razvojne projekcije Grada Bihaća, i s tim u vezi i prioritetnih razvojnih programa i projekata,
 • aktivno kontaktira sa Gradonačelnikom, Gradskom administracijom i Gradskim institucijama s ciljem unapređenja ekonomskog stanja na području Grada Bihaća,
 • realizacija ostalih aktivnosti koje za cilj imaju davanje doprinosa na unapređenju ekonomskog stanja Grada Bihaća.   

Obaveze Grada su:

a)   da obezbjedi uvjete za održavanje redovnih i po potrebi vanrednih sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća (adekvatan prostor, informatička oprema, dokumentaciono-informacione materijale, asistenciju predstavnika Grada Bihaća kompetentnih za definisane oblasti, i dr.);

            b)   obezbjeđenje potrebnih informacija koje su neophodne za kvalitetan rad Savjeta za ekonomski razvoj ( Razvojni planovi, analitičko-studijske podloge, izvještaji i  dr.);

            c)   omogućavanje učešća Savjeta za ekonomski razvoj u svim značajnim aktivnostima       Grada Bihaća koje za cilj imaju kreiranje, izrada i implementacija ekonomsko-razvojne politike Grada Bihaća ( kreiranje i donošenje zakonske regulative,  utvrđivanje razvojnih planova i programa, kreiranje i implementacija strateških  programa i projekata, aktivno učešće na poslovnim sastancima i susretima značajnih za poslovni ambijent Grada i dr.);

            d) kontinuirani kontakti sa Savjetom za ekonomski razvoj Grada Bihaća s ciljem kvalitetnog i blagovremenog informisanja s ciljem poduzimanja adekvatnih mjera na unaprjeđenju ekonomskog stanja Grada Bihaća;

             e)  realizacija ostalih aktivnosti s ciljem kvalitetnog partnerstva Grada Bihaća i Savjeta za ekonomski razvoj na unaprjeđenju ekonomije i poslovnog ambijenta na  području Grada Bihaća.

Za realizaciju ovog rješenja, brinut će se Kabinet Gradonačelnika uz asistenciju resornih službi .

Rješenje stupa na snagu danom uručenja istog svim članovima Sektorskih Timova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća.

G R A D O N A Č E L N I K

        Šuhret Fazlić

Materijali vezani za Savjet za ekonomski razvoj Grada Bihaća:

Izvještaj o radu Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća za 2018. godinu.

Poslovnik o radu Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća

Izvještaj o radu Savjeta 2014-2017.godina

Program rada Savjeta za 2017 i 2018.godinu

Inicijative Savjeta za ekonomski razvoj i sprovedene mjere

Rjesenje Savjet za ekonomski razvoj Grada Bihaca

Zapisnik  - Savjet za ekonomski razvoj - Poticaji privredi i turizam

Zapisnik - Sastanak-Sektorskog-Tima-Urbanog-planiranja

Zapisnik - Savjet  za ekonomski razvoj - Unapređenje poslovnog ambijenta

Zapisnik - Savjeta-za-ekonomski-razvoj -Budzet-i-Strategija

Zapisnik - Savjet-za-ekonomski-razvoj- Administrativne-i-komunalne-takse

Zapisnik - Savjet-za-ekonomski-razvoj- Sektor-za-turizam

Zapisnik- Savjet--za-ekonomski-razvoj- Koncesije

Zapisnik- Savjet--za-ekonomski-razvoj- PKI-i-Radna-snaga

(Zapisnik - XVI Sjednica Savjeta za ekonomski razvoj - Nacrt budžeta i Programa rada savjeta 2019 )

Zapisnik sa sastanka Savjeta za ekonomski razvoj_291118

Zapisnik sa XII Sjednice Savjeta_anketiranje 2018

Zapisnik Sjednica Savjeta_Sektor razvoja turizma 2018

Zapisnik XV Sjednica Savjeta_Obrazovanje i radna snaga 2018

Inicijativa - Odrzavanje cistoce u turistickoj sezoni

Inicijativa - projekat putna komunikacija NP

Inicijativa- Podrska poduzetnistvu

Inicijativa PS - dostupnost kulturnim sadrzaja

Inicijativa PS- Kontrola smjestaja

Inicijativa - intenziviranje aktivnosti na regulaciji parkiranja

Inicjativa sa XV sjednice  - Prijedlog mjera za obrazovanje