Kada će se nastaviti izgradnja magistralnog puta Bihać-Bosanska Krupa?

JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo odustalo je od prijedloga za potpunu eksproprijaciju nekretnina za III dio koji se vodio kod ove Službe, uz obrazloženje da se radi izmjena projektne dokumentacije, te je organ donio zaključak kojim se obustavlja postupak eksproprijacije;

Do podnošenja novog prijedloga za eksproprijaciju, nismo u mogućnosti dati detaljniju informaciju.