obavijest

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata organizacija civilnog društva – OCD koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu

datum objave: 12.06.2018

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća broj 13/15), te člana 20 stav 2. Odluke o kriterijima,postupku odabira i načinu dodjele sredstava budžeta Općine Bihać za su/finansiranje projekata organizacija civilnog društva – OCD (Službeni glasnik općine Bihać br.8/13), Gradonačelnik Grada Bihaća donosi:

 Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu                                                      

I

Utvrđuje se rang lista projekata organizacija civilnog društva(OCD) koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2018 godinu kako slijedi

 

rb.

NAZIV UDRUŽENJA

 

                   PROJEKAT

br.bodova

iznos sredstava

1

Udruženje „Radost druženja"

 

Dajte nam šansu za bolju budućnost

30,2

3.500 KM

2

Udruženje „Žene sa Une“

 

Dnevni centar za djecu u riziku

24,2

3.000 KM

3

Udruženje gluvih i nagluvih

Kurs znakovnog jezika

 

22,5

1.500 KM

4

Centar za istraživanje i edukaciju Nahla

 

Osnaživanje žena za zapošljavanje u IT sektoru

22

3.000 KM

5

Udruženje ABC

Takmičenje i izložba najljepših fotografija Une I LOVE UNA 2018

15,4

2.000 KM

6

Centar za održivi razvoj COR

 

Tehnička podrška u jačanju kapaciteta turističkih subjekata Nacionalnog parka Una

15

2.000 KM

7

Udruženje žena Brekovice

 

 

 

Smanjenje nezaposlenosti kroz izradu suvenira

13,6

2.000 KM

 

8

 

Udruženje „Bihaćka građanska inicijativa“

Lice i duša Grada Bihaća

10

1.000 KM

9

Udruženje čovjek i prirodni resursi

 

Realizacija zaključaka o šumskim požarima u 2017 god

10

1.000 KM

10

 

Udruženje sportskih ribolovaca

Izrada ribarske osnove

10

1.000 KM

 

II

Ovaj zaključak će se objaviti na web stranici Grada Bihaća i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić