obavijest

Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća

datum objave: 09.05.2018

Na osnovu člana 142. stav (3) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 22. sjednici održanoj, dana 07.05.2018.godine, donosi :

Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća

I

Prihvata se Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća.

II

(1) Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća, stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihaća – Info pult, dana 08.05. 2018.godine, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati i objavom na web stranici Grada Bihaća.

(2) Nacrt Odluke dostavit će se Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu privrede USK-a, Obrtničkoj komori USK-a, Privrednoj komori USK-a, Udruženju ugostitelja „Una“ Bihać, te objavom Nacrta Odluke u lokalnim medijima kako bi se pravnim i fizičkim licima omogućilo da dostave svoje primjedbe i prijedloge na odgovarajući način.

III

(1) Javna rasprava o Nacrtu Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća, trajat će od 08.05.2018.godine do 18.05.2018.godine.

(2) Završna javna rasprava bit će održana, dana 18.05.2018.godine, u sali Muzeja Prvog zasjedanja „AVNOJ-a“, s početkom u 10,00 sati.

IV

Javnu raspravu provest će Radno tijelo u sastavu:

- predsjedavajući Gradskog vijeća, Davor Župa;

- zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća

- predstavnik Službe za upravljanje lokalnim razvojem, Sakib Alijagić.

V

Obaveze Radnog tijela za provođenje javne rasprave su:

a) osigurati da materijal odnosno odluka koja je predmet rasprave bude dostupna javnosti

b) pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi

c) analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj predlagaču materijala i Gradskom vijeću

d) o javnoj raspravi voditi zapisnik.

VI

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Odluke mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnom tijelu iz tačke IV ovog Zaključka ili u pismenoj formi putem Službe za upravljanje lokalnim razvojem do 18.05.2018.godine.

VII

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća podnijeti Odluku u prijedlogu Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, uz obrazložene razloge prihvatanja ili neprihvatanja iznijetih primjedbi i prijedloga.

VIII

Procedura provođenja javne rasprave po Nacrtu Odluke provest će se uz dosljednu primjenu odredaba člana 26. do 28. Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 15/17).

IX

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće                                                               Predsjedavajući Gradskog vijeća

Broj:  GV-05-75                                                                             Davor Župa

 

Bihać, 07.05.2018.godine

 

Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Grada Bihaća