obavijest

Pokreće se postupak usklađivanja postojećih redova vožnje - Obavijest zainteresovanim prevoznicima

datum objave: 27.07.2018

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH br: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i rješenja Gradonačelnika, broj: 3984/18 od 26.07.2018. godine, Gradonačelnik Bihaća, putem Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša,

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESIRANE PRIJEVOZNIKE

I

Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom, za usklađivanje starih redova vožnje na gradskim  autobusnim linijama na području grada Bihaća za 2018.godinu, a zbog potrebe usklađivanja postojećih redova vožnje po Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (Službene novine FBiH“, br: 65/07, 33/11, 57/12, 65/12, 88/13, 91/14 i 32/18) i važećem Daljinaru i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Unsko-sanskog kantona, mjesto Bihać).

II

Pozivaju se svi prijevoznici koji imaju registrovane gradske redove vožnje i žele iste održavati u narednom  registracionom  periodu, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivanja. 

III

Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje, prijevoznik je obavezan dostaviti: 

a)   Red vožnje kojim učestvuje na postupku usklađivanja i to:

-  u pisanom obliku (dva primjerka) potpisano i ovjereno od svih strane svih  prijevoznika  

   upisanih na red vožnje i

 - u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela, excelu, snimljenom na USB stiku,

b)  Dokaze za učešće prijevoznika na postupku usklađivanja gradskih redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) (u daljem tekstu: Pravilnik), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:

1)  Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog oglasa u „Službenom glasniku Grada Bihaća“,

2)  Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) i Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj),

3)   Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog oglasa u „Službenom glasniku Grada Bihaća“,

4)   Ovjerenu  kopiju  važećeg  rješenja  o  ispunjavanju  tehničko-eksploatacionih  uslova  za  sve  autobuse koje posjeduje u vlasništvu,

5)   Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće  kuće  da  je  taj  ugovor  zaključen  ili  ovjerenu  kopiju  zaključene  police  osiguranja  za pojedinačno vozilo-autobus,

6)   Dokaz o uplati naknade za troškove postupka usklađivanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red  vožnje,  iz  kojeg  je  vidljiva  uplata  za  svaki  polazak,  odnosno  povratak.  Ukoliko  ima  više  redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Rješenjem o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća za 2018.godinu,  broj:  3984/18 od   26.07. 2018. godine., i to:

-80,00 KM za svaki predloženi polazak, odnosno svaki predloženi povratak u starom redu vožnje sa promjenom

-60,00 KM za svaki predloženi polazak, odnosno svaki predloženi povratak u starom redu vožnje

Uplata naknade za postupak usklađivanja vrši se na Depozitni račun Grada Bihaća, broj 3385002200163231, otvoren kod UniCredit Bank dd, Poslovnica u Bihaću, Budžetska organizacija 0000000, vrsta prihoda 722121, poziv na broj 0000000000,

7)   Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji, pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži sljedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanata, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele  dobiti  između  kooperanata,  način  formiranja  cijene  prijevoza  i druge elemente. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje  i  od  organa nadležnog  za  ovjeru  dokumenata  i  smatra  se  sastavnim  dijelom  predmetnog  reda vožnje. Uplata naknade za usklađivanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,

8)  Spisak  registrovanih  redova  vožnje  (Prilog  4.  Pravilnika)  ovjeren  kod  nadležnog  organa  za  ovjeru dokumenata,

IV

Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja moraju biti urađeni na propisanim obrascima i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH br: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usaglašeni sa Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (Službene novine FBiH“, br: 65/07, 33/11, 57/12, 65/12, 88/13, 91/14 i 32/18) i važećim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Unsko-sanskog kantona, mjesto Bihać).

V

Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša će za sve prijevoznike koji učestvuju na postupku usklađivanja starih redova vožnje po službenoj dužnosti provjeriti da li prijevoznik posjeduje važeću licencu „A“ za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika i da li uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda.

VI

Zahtjev sa redovima vožnje i kompletnom dokumentacijom za postupak usklađivanja dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom „POSTUPAK USKLAĐIVANJA REDOVA VOŽNJE – otvara Komisija“, lično na protokol Grada Bihaća ili putem pošte na adresu:

GRAD BIHAĆ

Komisija za usklađivanje i registraciju redova vožnje

Ul. Bosanska br. 4

77 000 B i h a ć

VII

Zahtjev za usklađivanje redova vožnje sa navedenom i propisanom dokumentacijom prijevoznik je dužan dostaviti najkasnije u roku od 30 dana računajući od narednog dana od dana objave ovog oglasa u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

VIII

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani i neće biti uvršteni u postupak usklađivanja redova vožnje.

Prijevoznici potrebne informacije mogu dobiti u  Službi  za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, telefon: 037/229-680, 229-675.

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić