obavijest

Odluka o usvajanju programa raspodjele sredstava Tekućeg granta za projekte kulture, utvrđenog u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu.

datum objave: 23.04.2018

Na osnovu člana 52. tačka (c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 13/15), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu, ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj:16/17) ), člana 11. Pravilnika o kriterijima,načinu i postupku raspodjele sredstava,tekući grant za omladinske projekte u Gradu Bihaću nakon provedene procedure po raspisanom Javnom pozivu Gradonačelnik Grada Bihaća donosi  :

Odluka o usvajanju programa raspodjele sredstava  Tekućeg  granta za projekte kulture, utvrđenog u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu.

 

Član 1.

Usvaja se Program o raspodjeli sredstava  Tekućeg  granta za  projekte kulture, utvrđenog u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu,ekonomski kod 61430-organizacioni kod 6010000,kako slijedi:

 

Rb

        Naziv projekta

         Primalac

    Iznos

1.

Revijalni orkestar MO Bihać

 

Udruženje muzičke omladine

2.500,00 KM

2

Dječija predstava „Petar Pan“

Udruženje“Moguli“

 

2.250,00 KM

3.

Međunarodni folklorni festival

- BZK Preporod

1.800,00 KM

 

4.

 

Ljeto na Uni

KUD H.B.Bišćević

1.800,00 KM

 

 

5

3.Internacionalna smotra tamburaša Bihać 2018

  KUD Bedem

1.800,00 KM

6

 

Treći međunarodni susreti autora na Uni

KUD Krajina

Riječi sa Une

 1000,00 KM

7.

 

Pozorišna predstava „Morska bolest“

Teatar mladih Bihać

1.000,00 KM

8.

Imperium Festival Bihać

Muzička organizacija Soundkeepers

1.000,00 KM

9.

Međunarodni festival folklora Makedonija

KUD Krajina

 

   950,00 KM

10.

Nomadski fanzin „Revizor“

Revizor

   900,00 KM

 

UKUPNO

 

15.000,00 KM

 

Član 2.

Gradonačelnik Grada Bihaća će sa odabranim aplikantima zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Član 3.

Nadležna služba će pratiti realizaciju projekta na osnovu informacija dobijenih uvidom u normativne i financiske izvještaje o realizaciji projekta dostavljene od strane aplikanta.

Član 4.

 Isplata iz člana 1. ove Odluke teretit će sredstva u razdjelu 6010000 – Služba za društvene djelatnosti, Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu, ekonomski kod 614300 TG neprofitnim organizacijama – TG za omladinske projekte.         

Član 5.

Zadužuju se korisnici sredstava iz člana 1. ove Odluke, da Službi za društvene djelatnosti i Službi za budžet i trezor Grada Bihaća dostave Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava.     

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

GRADONAČELNIK    

   Šuhret Fazlić