obavijest

Odluka o usvajanju programa raspodjele sredstava Tekućeg granta za omladinske projekte, utvrđenog u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu

datum objave: 23.04.2018

Na osnovu člana 52. tačka (c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 13/15), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu, ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj:16/17) ), člana 11. Pravilnika o kriterijima,načinu i postupku raspodjele sredstava,tekući grant za omladinske projekte u Gradu Bihaću nakon provedene procedure po raspisanom Javnom pozivu Gradonačelnik Grada Bihaća donosi  :

Odluka o usvajanju programa raspodjele sredstava Tekućeg  granta za omladinske projekte, utvrđenog u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu

Član 1.

Usvaja se Program o raspodjeli sredstava  Tekućeg  granta za omladinske projekte, utvrđenog u budžetu Grada Bihaća za 2018. godinu,ekonomski kod 61430-organizacioni kod 66010000,kako slijedi:

 

Rb

        Naziv projekta

         Primalac

    Iznos

1.

POP ROCK BI FEST 2018

 

Udruženje“BUBAMARA-ART“Bihać

4.000,00 KM

2

OMLADINSKI EKOLOŠKI KAMP

Udruženje za povezivanje u poslu „ABC“

3.944,00 KM

3.

STREETBALL BIHAĆ 2018

Udruženje za razvoj internet kulture,promociju fotografije i organizaciju kulturno-sportskih aktivnosti „FENIX“

4.000,00 KM

4.

 

KAMP MLADIH CRVENOG KRIŽA BIHAĆ

Društvo Crvenog križa Bihać

4.000,00KM

 

UKUPNO

 

19.944,00 KM

 

Član 2.

 Gradonačelnik Grada Bihaća će sa odabranim aplikantima zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Član 3.

Nadležna služba će pratiti realizaciju projekta na osnovu informacija dobijenih uvidom u normativne i financiske izvještaje o realizaciji projekta dostavljene od strane aplikanta.

Član 4.

Isplata iz člana 1. ove Odluke teretit će sredstva u razdjelu 6010000 – Služba za društvene djelatnosti, Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu, ekonomski kod 614300 TG neprofitnim organizacijama – TG za omladinske projekte.        

Član 5.

Zadužuju se korisnici sredstava iz člana 1. ove Odluke, da Službi za društvene djelatnosti i Službi za budžet i trezor Grada Bihaća dostave Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava.     

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

 

GRADONAČELNIK

     Šuhret Fazlić