obavijest

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2

datum objave: 06.04.2018

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ) i člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) na preporuku Komisije za javnu nabavku radova na izgradnji pristupnog puta poslovnog kruga Aerodromu, Direktor JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać donosi:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku, imenovane Rješenjem broj: 02/3-05-6762-1-54/17 od 05.10.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku radova na izgradnji pristupnog puta poslovnog kruga Aerodromu  - LOT 1 - dodjeljuje ponuđaču „HC – ING“ d.o.o.  77000  Bihać Ceravačka brda 48, čija cijena ponude iznosi 131.729,42 KM ( slovima:stotinutridesetjednasedamstotinadvadesetdevet i 42/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim popustom i PDV-om.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijelit će se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, sukladno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1-54/17 od 12.09.2017. godine. pokrenut je postupak nabavke radova na izgradnji pristupnog puta poslovnog kruga Aerodroma Bihać putem otvorenog postupka, a shodno tenderskoj dokumentaciji.

Na portalu  Agencije za javne nabavke  objavljeno je Obavještenje broj: 17714-1-3-3-3-6/17 objavljeno  dana 19.09.2017. godine, a sažetak obavještenja u Službenom glasniku BiH broj 68/17 od 22.09.2017.godine.

Tenderska dokumentacija objavljena na portalu Agencije sukladno članu 9. stav (5) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14 i 53/15).

 Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena. 

Procijenjena vrijednost nabavke216.810,00 za sva tri (3) LOT-a, od toga:

LOT 1 – pristupni put – 128,450,00 KM bez PDV-a .

 Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 02/3-05-6762-1-54/17 od 05.10.2017godine,

      Komisija je dana 09.10.2017.godine u 13:00 izvršila otvaranje pristiglih ponuda te konstatirala da su u  ostavljenom roku za dostavljanje ponuda pristigle ponude ponuđača:

  1. „HC – ING“ d.o.o.  77000  Bihać  Ceravačka brda 48
  2. DOO „ Behić Sanny Boy“  77000 Bihać Orljani b.b.
  3. DOO „BC-GRADNJA“ 77244 Bosanska Otoka  Ulica otočkih heroja 153
  4. DOO „KOV-GRAD“  77245 Bužim  Mrazovac 326
  5. „HODURNIK“ d.o.o  Cazin Ćoralići 246
  6. d.o.o. „I Selimović“ Cazin Polje 15

 

Nakon otvaranja Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i dostavila ponuđačima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je na II radnom sastanku utvrdila da su sve pristigle ponude blagovremeno zaprimljene, propisno uvezane, osigurane jamstvenikom, stranice propisno numerisane. Nadalje Komisija je utvrdila da su ponuđači dostavljene dokumente i izjave, uredno ovjerili prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije.

 Daljim pregledom ponuda Komisija na drugoj sjednici konstatuje:

- Da u Obrascu za cijenu ponude za LOT 1– označenu kao stranica 4 i 5– tabela ZEMLJANI RADOVI – ponuđača Hodurnik d.o.o. iz Cazina - računska operacija sabiranja nije ispravno izvršena - zbroj stavki od 2.1- 2.5 je netačan.

      Komisija je ispravila računsku grešku u skladu sa navedenim članom Uputstva, u rubrici pod rednim brojem 2 – ukupna cijena bez PDV-a upisan je ispravljeni zbroj koji iznosi 9.590,00 KM, te se u konačnici ponuda uvećava za 300,00 KM i cijena ponude ponuđača Hodurnik d.o.o. iznosi 119.060,00 KM. Komisija je ponuđaču dostavila kopiju ispravke računske greške i od istog zatražila  da se izjasni o  prihvatanju ispravke računske greške. Ponuđač se saglasio sa ispravkom računske greške, pa je Komisija sačinila rang listu ponuda pa za LOT 1 ponude su rangirane na način kako slijedi:

Za LOT 1:

 

R.br.

PONUĐAČ

Cijena bez obračunatog PDV-a  u KM

Ponuđeni popust

Cijena sa popustom, bez PDV-a u KM

1.

„HC – ING“ d.o.o. 

118,515,00

  5 %

112.589,25

2.

„HODURNIK“

119.060,00

 5 %

113,107,00

3.

DOO „ Behić Sanny Boy“ 

127.710,00

10 %

114.939,00

4.

DOO „KOV-GRAD“ 

115.300,00

 0 %

115.300,00

5.

DOO „BC-GRADNJA“

119.500,00

 0 %

119.500,00

6.

d.o.o. „I Selimović“

123.500,00

 0 %

123.500,00

 

U skladu s odredbama zakona, općim aktima ugovornog organa i kriterija za vrednovanje ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, Komisija za nabavku je dala preporuku ugovornom organu da donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču za LOT 1 – nabavka radova izgradnje pristupnog puta  - ponuđaču „HC – ING“ d.o.o.  77000  Bihać  Ceravačka brda 48, čija ponuda iznosi 118.515,00 KM bez obračunatog PDV-a, ponuđeni popust je 5 %. PDV na cijenu sa uračunatim popustom je 19.140,17 KM, pa je ukupna cijena za ovaj ugovor 131.729,42 KM (slovima: stotinutridesetjednasedamstotinadvadesetdevet i 42/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim popustom i PDV-om.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda u  skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. i primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), člana 8. stav (2)  tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 ) te člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke može podnijeti  pismenu žalbu najkasnije u roku od (10) deset dana od dana prijema Odluke.

Žalba  se izjavljuje, sukladno odredbama člana 99. i 101.  Zakona o javnim nabavkama,  Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa na adresu Bosanska broj 4 77000 Bihać u tri primjerka sa uplaćenom administrativnom taksom u iznosu od 10.00KM.

 v.d. direktora Aerodroma Bihać

 Elvedin Sedić