obavijest

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1

datum objave: 06.04.2018

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ) i člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) na preporuku Komisije za javnu nabavku radova na izgradnji pločastog propusta na pristupnom putu poslovnog kruga Aerodromu , Direktor JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać donosi:

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku, imenovane Rješenjem broj: 01-05-5422-1-51/17 od 20.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova na izgradnji pločastog propusta na pristupnom putu poslovnog kruga Aerodromu dodjeljuje ponuđaču „HODURNIK“ d.o.o. Cazin čija cijena ponude iznosi 25.190,00 KM, bez popusta i PDV-a.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijelit će se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

 Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, sukladno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1-51/17 od 07.09.2017.godine pokrenut je postupak nabavke radova na izgradnji pločastog propusta na pristupnom putu poslovnog kruga Aerodroma Bihać putem konkurentskog zahtjeva, a shodno tenderskoj dokumentaciji.

Na portalu  Agencije za javne nabavke  objavljeno je Obavještenje broj: 17714-7-3-2-3-3/17 dana 12.09.2017.godine u 11:44 (sati), tenderska dokumentacija objavljena na portalu Agencije i sukladno članu 9. stav (5) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14 i 53/15) u konkurentskom postupku, poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavljen je slijedećim pravnim subjektima:

  1. „ Graditelj“ d.o.o.“ Bihać ulica Maka Dizdara 16;
  2. „ Behić Sanny Boy „ d.o.o.  Bihać ulicaOrljani b.b.; 
  3. „Rad putevi„ d.o.o. Bihać ulica M.Š.Kurtćehajića b.b.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena. 

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 28.800,00 KM bez PDV-a .

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-05-5422-1-48/17 od 20.09.2017.godine

U ostavljenom roku za dostavljanje ponuda pristigle su ponude ponuđača:

1. „HODURNIK“ d.o.o. Cazin čija cijena ponude iznosi  25.190,00 KM

2. „HC-ING“ d.o.o.“ Bihać čija cijena ponude iznosi  27.180,00 KM

3. „ Behić Sanny Boy „ d.o.o.  Bihać čija cijena ponude iznosi  28.630,00 KM

Komisija je dana 22.09.2017.godine u 13:00 izvršila otvaranje pristiglih ponuda, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i dostavila ponuđačima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je na II radnom sastanku, istog dana, utvrdila da su sve pristigle ponude blagovremeno zaprimljene, propisno uvezane, osigurane jamstvenikom, stranice propisno numerisane. Nadalje Komisija je utvrdila da su ponuđači dostavljene dokumente i izjave, uredno ovjerili prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije.

Daljim pregledom ponuda Komisija konstatuje:

 Da je u ponudi ponuđača „HC-ING“ d.o.o.“ Bihać u Obrascu za cijenu ponude – označenu kao stranica 6/30 – tabela GRAĐEVINSKI RADOVI – redni broj 2 – Mašinski iskop za temelje objekta a) iskop 0-2,0 (III-IV) uočena računska greška, koju je Komisija ispravila u skladu sa članom 17. Uputstva za izradu tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), te uputila zahtjev ponuđaču da se izjasni o prihvatanju ispravke računske greške kako bi Komisija pristupila proceduri ocjene ponuda i donošenju odgovarajuće odluke.

Dana 26.09.2017.godine ponuđač „HC-ING“ d.o.o. Bihać je dostavio saglasnost za ispravku računske greške po kojoj je cijena njihove ponude uvećana za 600,00 KM, te je u konačnici  cijena njihove ponude 27.780,00 KM.

Nakon ove ispravke Komisija je sačinila konačnu rang listu ponuđača koja glasi:

1. „HODURNIK“ d.o.o. Cazin čija cijena ponude iznosi               25.190,00 KM

2. „HC-ING“ d.o.o.“ Bihać čija cijena ponude iznosi                    27.780,00 KM

3. „ Behić Sanny Boy „ d.o.o.  Bihać čija cijena ponude iznosi     28.630,00 KM.

U skladu s odredbama zakona, općim aktima ugovornog organa i kriterija za vrednovanje ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, Komisija za nabavku je dala preporuku ugovornom organu da donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „HODURNIK“ d.o.o. Cazin čija cijena ponude iznosi 25.190,00 KM, bez popusta i PDV-a.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda u  skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. i primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), člana 8. stav (2)  tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 ) te člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke može podnijeti  pismenu žalbu najkasnije u roku od (5) pet dana od dana prijema Odluke.

Žalba  se podnosi sukladno odredbama člana 99. i 101.  Zakona o javnim nabavkama  Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa na adresu Bosanska broj 4 77000 Bihać u tri primjerka sa uplaćenom administrativnom taksom u iznosu od 10.00KM.

 v.d. direktora Aerodroma Bihać

          Elvedin Sedić