obavijest

Obavijest o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi izgradnje privrednog objekta u sklopu Regulacionog plana Kamenica

datum objave: 14.05.2018

U skladu sa članom 10. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („ Službene novine FBiH“ broj 17/14), Gradonačelnik Grada Bihaća obavještava sva zainteresirana fizička i pravna lica da mogu dostaviti svoje ponude za kupovinu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje privrednog objekta u sklopu Regulacionog plana Kamenica putem neposredne pogodbe, s tim da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene  i to za građevinske parcele označene kao:

1. k.č.br.2131/25 zv. Dužice površine 3908 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/278 livada Garevica  u površini  od 3908 m2  upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu - početna cijena 156.320,00 KM (Slovima: stotinupedesetšesthiljadatristotinedvadeset i 00/100 KM).

2. k.č.br.2131/24 zv. Dužice površine 4129 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/283 livada Garevica  u površini  od 4129 m2 upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu- početna cijena 165.160,00 KM (Slovima: stotinušezdesetpethiljadastotinušezdeset i 00/100 KM).

3. k.č.br. 2131/23 zv. Dužice površine 4066 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/290 livada Garevica  u površini  od 4066 m2  upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu- početna cijena 162.640,00 KM (Slovima: stotinušezdesetdvijehiljadešeststotinačetrdeset i 00/100 KM).

Zainteresirana lica mogu dobiti sve potrebne informacije, te izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama u Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 12,00 sati.

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić