obavijest

Izmjene javnog poziva za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“

datum objave: 22.01.2018

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Odluke o odobravanju realizacije Programa pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“, broj: 03-36-2-371/17 od 01.12.2017. godine i Odluke o izmjenama i produženju roka za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“, broj: 03-36-2-371-2/17 od 18.01.2018. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje


Izmjene javnog poziva za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“

I
U Javnom pozivu za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“, broj: 03-36-2-371-1/17 od 12.01.2018. godine, objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“, dana 13.01.2018. godine, u tačci 3. „Opći kriteriji“, kriterij pod rednim brojem 8) „DOKAZ O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA“ se briše, a kriterij pod rednim brojem 9), postaje kriterij pod rednim brojem 8).

U istoj tačci, alineja „Dodatno će se bodovati dokazi iz općih kriterija pod tačkom 7. i 9.“, mijenja se i glasi: „Dodatno će se bodovati dokazi iz općih kriterija pod rednim brojem 7) i 8)“.
U tačci 4. „Posebni kriteriji“, iza kriterija pod rednim brojem 3), dodaje se novi kriterij pod rednim brojem 4), koji glasi:
„4) DOKAZ O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Uz prijavu na javni poziv aplikant prilaže dokaz:
Uvjerenje/potvrda izdata od nadležnog organa o registarciji komercijalnog ili nekomercijalnog (porodičnog) poljoprivrednog gazdinstva, original ili ovjerena kopija. Uvjerenje/Potvrda se vrednuje samo ako je izdata na podnosioca prijave ili na člana porodice sa kućne liste i ako je registarcija gazdinstva vezana za općinu povratka.”

U tačci 5. „Način izbora korisnika“, alineja „Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama“, mijenja se i glasi: „Rok za dostavljanje prijava na javni poziv se produžava i isti ostaje otvoren do 19.02.2018. godine.“

II


U preostalom dijelu teksta Javni poziv ostaje neizmijenjen.


M I N I S T A R
dr.sci. Edin Ramić
Broj: 03-36-2-371-3 /17