javni pozivi

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava “ Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“

datum objave: 14.08.2018

Na osnovu Programa poticaja privredi / turizmu za 2018. godinu i Odluke o usvajanju Programa poticaja privredi/turizmu za 2018. godinu br. GV-02-136 od 24.07. 2018. godine, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod  realizacije Projekta “Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“" Gradonačelnik  raspisuje:

Javni poziv  za odabir korisnika poticajnih sredstava  “ Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“

I  PREDMET I OČEKIVANI REZULTATI JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za nepoljoprivredne djelatnosti u funkciji turizma sa krajnjim ciljem jačanja privrede i održivog razvoja ruralnih područja, te posredno poticanja doseljavanja i ostanka stanovništva u ruralnom području.

Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća će se dodjeljivati za razvoj i unapređenje pružanja usluga smještaja i boravka turista u seoskom domaćinstvu.

Sredstva za poticaje su obezbjeđena iz sredstava obezbjeđenih Budžetom Grada Bihaća ( 40.000,00 KM) i Projekta ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)  ( 40.000,00 KM ) koja dodjeljuje UNDP u sklopu MEG projekta.

Maksimalan mogući iznos finansijskih sredstva po korisniku je podijeljen u više pragova i ovisi o osvojenom broju bodova tokom ocjene aplikacije (detalji su dati u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, tačka 2.4 (Smjernice se mogu preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org ). Sredstva su ograničena i dodjeljuju se korisnicima kao nepovratna.

Očekivani rezultati  Poticaja za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća su:

II  KORISNICI SREDSTAVA I ELIMINACIJSKI KRITERIJI

Potencijalni korisnici poticajnih sredstava su:

 

Da bi prijava bila razmatrana aplikanIt MORAJU zadovoljiti sljedeće eliminacijske kriterije i to:

III  NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;

NAPOMENA: Sva oprema i sredstva koji se kupuju MORAJU biti novi.

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava aplikanta koji je vlasnk ugostiteljskog objekata za pružanja usluga u seoskom domaćinstvu a registrovan je u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09) mora sadržavati slijedeća obavezna dokumenta:

Ukoliko aplikant bude odabran za dodjelu poticajnih sredstava dužan je u roku od 15 dana dostaviti Uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih i izravnih poreza PIO/MIO i zdravstvenog osiguranje izdata od strane nadležnih institucija. Ukoliko u datom roku ne dostaviti navedena Uvjerenja njegova aplikacija će biti diskvalifikovana.

Prijava aplikanta koji želi da pokrene djelatnost – STARTUP mora sadržavati slijedeća obavezna dokumenta:

Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )  i obavezna tražena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti lično u Prijemnu kancelariju – protokol Grada Bihaća ili  poštom na adresu:

GRAD Bihać,

Bosanska 4,

77000 Bihać

s naznakom:

Ne otvarati – Po Javnom pozivu za odabir korisnika Poticaja za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u jednom sedmičnom listu, web stranici Grada Bihaća i oglasnoj ploči Grada Bihaća

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet razmatranje Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava.

V  EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte na mail adrese damir.ruzdijic@bihac.org i mirela.alijagic@bihac.org najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefon 037/229-623, kao i lično u zgradi Grada Bihaća.

  Prilozi:

Prijavni obrazac

Obrazac poslovnog plana

Izjava indirektni i direktni porezi 

Izjava dugovanja prema Gradu Bihacu 

Izjava dugovanja prema Gradu Bihacu startup

Izjava  obaveze iz aplikacije Bihac

Smjernice Grant Sheme Bihac

                                                     

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić