javni pozivi

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća-visoki snijeg i snježni nanosi - na području grada Bihaća

datum objave: 26.06.2018

Na osnovu člana 27. Pravilnika o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima i pravnim licima za hitne intervencije i saniranje nastalih šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreće ("Službeni glasnik Općine Bihać" broj: 10/13) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima i pravnim licima za hitne intervencije i saniranje nastalih šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća 01-05-1374/18 od 12.03.2018. godine ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 3/18) Služba civilne zaštite upućuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća-visoki snijeg i snježni nanosi - na području grada Bihaća

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu i sredstava posebne namjene Službe civilne zaštite za otklanjanje nastalih posljedica djelovanjem prirodnih i drugih nesreća-visoki snijeg i snježni nanosi - na području grada Bihaća.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica čija je redovna djelatnost zaštita i spašavanje, druga pravna lica i građani čija je egzistencija ugrožena (član 10. Pravilnika), a koji nisu u mogućnosti svojim sredstvima izvršiti finansiranje radnji na otklanjanju nastalih posljedica koje su neophodne za stvaranje osnovnih uslova za život i rad ljudi na stradalom području, koji su uredno prijavili nastalu štetu i kojima je Komisija za procjenu šteta Grada Bihaća procijenila nastalu štetu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje nastalih šteta za pravna lica sadrži:
 1. naziv i adresu pravnog lica koji traži pomoć;
 2. naziv prirodne i druge nesreće i datum proglašenja stanja prirodne i druge nesreće odnosno datum prestanka stanja prirodne i druge nesreće;
 3. podatke o visini vlastitih sredstava uloženih na hitnim intervencijama i saniranju nastalih posljedica;
 4. akt Upravnog/Nadzornog odbora/Direktora pravnog lica vezano za traženje pomoći i nemogućnosti da vlastitim sredstvima sanira nastale posljedice;
 5. iznos jednokratne novčane pomoći koja se traži;
 6. podatke o traženoj i dobijenoj pomoći od viših nivoa vlasti, nevladinih organizacija i drugih izvora, odnosno izjavu da nije dobijena financijska pomoć (ovjerena i potpisana);
 7. konkretne namjene traženih sredstava.

 

 1. Za saniranje stambenih objekata građani uz zahtjev prilažu slijedeću dokumentaciju:
 1. posjedovni list;
 2. odobrenje za građenje ili uvjerenje da građevina nije bespravno izgrađena;
 3. kopiju zapisnika Komisije za procjenu šteta o procijenjenoj šteti;
 4. dokaz da vlasnik uništenog ili oštećenog objekta ne posjeduje drugi stambeni objekat (ovjerena izjava vlasnika data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću);
 5. dokaz da vlasnik nema dovoljno sredstava da sam sanira oštećeni objekat do nivoa da se u njemu može živjeti ili boraviti (ovjerena izjava vlasnika data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću).

 

 1. Uz zahtjev sa saniranje šteta na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, stočnom fondu ili drugom materijalnom dobru prilaže se:
 1. posjedovni list ili ugovor o zakupu;
 2. kopija zapisnika Komisije za procjenu šteta o procijenjenoj šteti;
 3. dokaz da je registrirani poljoprivrednik i da živi od poljoprivrede.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijava na Javni poziv se podnosi u pisanoj formi sa dokazima o ispunjavanju uslova, a dokazi ne smiju biti straiji od tri mjeseca, i predaju se orginali ili ovjerene fotokopije.

 Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave se dostavljaju na protokol Grada Bihaća ili poštom na adresu: Grad Bihać Služba civilne zaštite ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom "Prijava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje nastalih šteta - ne otvaraj".

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave Javnog poziva.

 Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli Gradskog organa uprave, WEB stranici Grada Bihaća i na lokalnim sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

 Načelnik Službe civilne zaštite

     Fuad Dedić, dipl.ing.