javni pozivi

Javni poziv udruženjima mladih za upis u spisak Udruženja mladih Grada Bihaća

datum objave: 16.01.2019

Na osnovu  člana 15. stav 1. Zakona o mladima Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj:36/10) i člana  52. tačka ee) Statuta Grada Bihaća ( «Službeni glasnik Grada Bihaća», broj: 13/15) i člana 18. Pravilnika o vođenju spiska udruženja mladih na području Grada Bihaća broj:07/2-05-67 od 08.01.2019.godine, Gradonačelnik objavljuje

Javni poziv udruženjima mladih za upis u spisak Udruženja mladih Grada Bihaća

PREDMET JAVNOG POZIVA

„Udruženje mladih“, prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registrira, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na temelju kojeg je registrirano.

Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status udruženja mladih ako nisu registrirane i u Bosni i Hercegovini.

  U skladu s navedenim predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva udruženja mladih da izvrše upis u spisak udruženja mladih Grada Bihaća.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja mladih koji imaju sjedište ili registrirane kancelarije na području Grada Bihaća.                 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis u spisak udruženja mladih sadrži:

  1. podatke o udruženju mladih,
  2. podatke o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje,
  3. podatke o upravnom odboru i skupštini 

 Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja udruženja  mladih na koje se podaci odnose.

Uz zahtjev za upis u spisak udruženja mladih prilaže se slijedeća dokumentacija:

- rješenje o registraciji,

- osnivački akt ,

- Statut.

Svi prilozi koji se podnose moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev na javni poziv se podnosi u pisanoj formi s potrebnom dokumentacijom.

Zahtjev potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja mladih.

 Zahtjev se popunjava  na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i   Hercegovini i može se neposredno preuzeti na službenoj web stranici Grada Bihaća. (www.bihac.org )

Zahtjev se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Zahtjev se dostavljaju na protokol Grada Bihaća ili poštom na adresu: Grad Bihać- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Ul.Bosanska br.4, 77000 Bihać, sa naznakom „Prijava za upis u spisak udruženja mladih Grada Bihaća– ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave javnog poziva.

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli gradskog organa uprave, WEB stranici Grada Bihaća.        

Ako zahtjev nije potpun, Služba će dostavljanjem obavijesti, pozivati podnosioca zahtjeva na dopunu, te odrediti rok za dopunu koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) dana od dana prijema obavijesti.

Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom roku, Služba će rješenjem odbiti zahtjev za upis u spisak udruženja mladih Grada Bihaća.

INFORMACIJE

Udruženja mladih koje žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Grada Bihaća dužna su se upisati u spisak udruženja mladih Grada Bihaća.

Udruženja koje ne budu na spisku udruženja mladih Grada Bihaća neće moći ostvariti financijsku podršku iz Budžeta Grada Bihaća za  2019. godine iz granta za projekte mladih.

Obrazac za registraciju udruzenja mladih

PRAVILNIK O VOĐENJU SPISKA UDRUŽENJA MLADIH NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić