javni pozivi

Javni oglas za izbor i imenovanje Zamjenika gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

datum objave: 25.01.2018
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 47. Zakona o pravobranilaštvu (“Službeni glasnik USK” broj 20/04 i 8/17) Gradonačelnik Grada Bihać o b j a v lj u j e
 
Obavještenje o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Zamjenika gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 87/17 od 10.11.2017. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 17.11.2017. godine zbog nejasnoća u pogledu dokumentacije koju su kandidati dužni priložiti.
 
Istovremeno, na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 47. Zakona o pravobranilaštvu (“Službeni glasnik USK” broj 20/04 i 8/17) Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje
 
Javni oglas za izbor i imenovanje Zamjenika gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać
 
 
I. NAZIV POZICIJE
 
Zamjenik gradskog pravobranioca 1 (jedan) izvršilac
 
 
II. OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE
 
Zamjenik gradskog pravobranioca obavlja poslove iz djelokruga rada Gradskog pravobranilaštva Bihać koje mu odredi Gradski pravobranilac.
      
 
1. OPĆI USLOVI
 
Kandidat za imenovanje na poziciju Gradskog pravobranioca mora ispunjavati slijedeće opće uslove:
 
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjenih pozicija, 
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju,
– da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nije član političke stranke i da ne obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom niti da je uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost javnog karaktera;
– da nije član organa, zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti F BiH.
 
2. POSEBNI USLOVI
 
Pored općih uslova kandidat za navedenu poziciju mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
 
a) da ima VSS, VII stepen pravne struke ili diplomu visokog obrazovanja,odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke;
b) položen pravosudni ispit
c) iskustvo na radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, poduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine.
 
 
III. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni priložiti:
 
– kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
– dokaz o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
– izjavu kandidata ovjerenu od nadležnog organa o ispunjavanju uslova iz tačke II. 1. alineje 2,4 ,5 i 6.
 
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.
 
IV. PODNOŠENJE PRIJAVE
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa sa naznakom “Javni oglas za izbor i imenovanje Zamjenika gradskog pravobranioca- NE OTVARATI” na adresu 
 
Grad Bihać 
Gradonačelnik Grada Bihaća
ulica Bosanska  br. 4.
77.000 Bihać
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanja. 
                                                                                                                   
Šuhret Fazlić
Gradonačelnik