javni pozivi

Javni oglas o prodaji stana u ulici 5 Korpusa br. 8 u Bihaću

datum objave: 18.04.2018

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBIH („Službene novine FBIH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBIH“ broj: 17/14) i  člana 6. i 7. Odluke Upravnog odbora JU Stanouprava Bihać  o načinu i uvjetima javne prodaje stana br. 757/18 od 27.02.2018.godine , direktor JU Stanouprava Bihać  r a s p i s u j e

 Javni oglas o prodaji stana  u ulici 5 Korpusa br. 8 u Bihaću putem javnog nadmetanja -licitacije


I Naziv i adresa pravnog lica –prodavca nekretnine

JU Stanouprava Bihać , 502 Viteške brigade bb, Bihać

 

II Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja –licitacije prodaje se stan smješten na III katu  stambeno-poslovnog objekta u ulici 5 Korpusa br. 8 vlasništvo  JU Stanouprava  Bihać, površine 33,00 m2  .

III Početna cijena nekretnine

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke II ovog oglasa utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke i iznosi 50.160,00 KM ( slovima : pedesethiljadastošezdeset konvertibilnih maraka )

IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu-liciraciji imaju prava i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa sljedećim sadržajem i prilozima :

a) fizička lica

- ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona

- ovjerena fotokopija lične karte

- dokaz o uplati kapare

- notarski ovjerena izjava da ima obezbijeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa. 

b) pravna lica

- naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat

- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti

- dokaz o uplaćenoj kapari

- uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja

- instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne cijene nekretnine.

V Način polaganja kapare

 Kapara koja se polaže iznosi 5.000,00 KM i ista se uplaćuje na račun JU Stanouprava Bihać  broj: 3385002200092809.

Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju.

Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji. Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena kapara (depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu JU Stanouprava Bihać  imenovane Rješenjem direktora , a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/14).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje stana  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 12,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 037/228-558.

VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik , Komisija može pristupiti postupku prodaje  neposrednom pogodbom , pod uslovom da cijena ne može biti manja  od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji .

VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun JU Stanouprava Bihać  u roku od 8 ( osam ) dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na naprijed utvrđen način, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i porez na promet nekretnina snosi kupac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u sali JU Stanouprava Bihać dana 07.05.2018. godine  s početkom u 12,00  sati.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja -licitacije( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave).

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15  (petnaest ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i WEB stranici Grad Bihać .

Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u JU Stanouprava Bihać  ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: 

JU Stanouprava Bihać

502 Viteške brigade bb

77 000 Bihać, sa naznakom:

JU Stanouprava Bihać

Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu JU Stanouprava –stan u ulici 5 Korpusa br.8

„ne otvarati“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

JU Stanouprava  Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JU Stanouprava Bihać  svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati ili na broj telefona 037/228-558  od dana objavljivanja javnog oglasa do ostavljenog roka za dostavljanje ponuda.

              Direktor

Selmanović Elvira ,dipl.pravnik