javni pozivi

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu Regulacionog plana Kamenica

datum objave: 21.03.2018

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („ Službene novine FBiH“ broj 17/14) i Odluka Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-31-35/, br.GV-31-36, br.GV-31-37 i br.GV-31-38 od 22.02.2018. Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

 

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu Regulacionog plana  Kamenica

 

I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

 

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, 77000 Bihać

 

II  Predmet prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu sa pravom raspolaganja u B listu zemljišnoknjižnog izvadka broj: 1115 k.o. SP_Kralje u korist Općine Bihać sa dijelom 1/1 i to :

       1. k.č.br.2131/25 zv. Dužice površine 3908 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/278 livada Garevica  u površini  od 3908 m2  upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu

       2. k.č.br.2131/24 zv. Dužice površine 4129 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/283 livada Garevica  u površini  od 4129 m2 upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu

       3. k.č.br. 2131/23 zv. Dužice površine 4066 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/290 livada Garevica  u površini  od 4066 m2  upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu

       4. k.č.br. 2131/21 zv. Dužice površine 3704 m2 upisana u posjedovni list br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 964/279 livada Garevica  u površini  od 3704 m2  upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE  po starom katastarskom operatu

Predmetne građevinske parcele  nalaze se u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

 

III Početna prodajna cijena nekretnine

 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I pod rednim brojem 1. ovog Oglasa iznosi 156.320,00 KM (Slovima: stotinupedesetšesthiljadatristotinedvadeset i 00/100 KM).

- Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I pos rednim brojem 2. ovog Oglasa iznosi 165.160,00 KM (Slovima: stotinušezdesetpethiljadastotinušezdeset i 00/100 KM).

- Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I pod rednim brojem 3. ovog Oglasa iznosi 162.640,00 KM (Slovima: stotinušezdesetdvijehiljadešeststotinačetrdeset i 00/100 KM).

- Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I pod rednim brojem 4. ovog Oglasa iznosi 148.160,00 KM (Slovima: stotinučetrdesetosamhiljadastotinušezdeset i 00/100 KM).

 

IV Način polaganja kapare

- Kapara za nekretninu iz tačke I pod rednim brojem 1. ovog Oglasa se utvrđuje u iznosu od 15.632,00 KM i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.

- Kapara za nekretninu iz tačke I pod rednim brojem 2. ovog Oglasa se utvrđuje u iznosu od 16.516,00 KM  i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.

- Kapara za nekretninu iz tačke I pod rednim brojem 3. ovog Oglasa se utvrđuje u iznosu od 16.264,00 KM i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.

- Kapara za nekretninu tačke I pod rednim brojem 4. ovog Oglasa se utvrđuje u iznosu od 14.816,00 KM  i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.

Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju.

Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena  kapara (depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

V Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima

 1. fizička lica
  • ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
  • ovjerena fotokopija lične karte
  • dokaz o uplati kapare
  • notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
  • dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu

 

 1. pravna lica
  • naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
  • ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
  • dokaz o uplaćenoj kapari
  • dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
  • uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
  • instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine

 

VI Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

VII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Grada Bihaća prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja licitacije.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na naprijed utvrđen način, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Troškove notarske obrade i uknjižbekupoprodajnog ugovora, kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.

 Kupac  predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog, nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.

 

VIII Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u malom salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 12.04.2018. godine godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja –licitacije ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarske isprave).

 

IX Vrijeme i način razgledanja nekretnina i uvid u dokumentaciju

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem Gradskog vijeća broj: GV-05-4794/17 od 04.07.2017. godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/14).

 Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 12,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 037/229-660 i 037/229-654.

 

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać

Bosanska 4

77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać

Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća –RP  „Kamenica“

'' ne otvarati''

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Bihaća, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati ili na broj telefona 037/229-660 od dana objavljivanja javnog oglasa do ostavljenog roka za dostavljanje ponuda.

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić