javni pozivi

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Turističkoj zajednici Grada Bihaća

datum objave: 29.01.2018
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim , vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 34/03) i člana 79.  Zakona o turizmu USK „Službeni glasnik USK, 8/17) Gradonačelnik Grada Bihaća raspisuje
 
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Turističkoj zajednici Grada Bihaća 
 
I  Opis pozicija: 
 
Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:
a) donosi Statut Turističke zajednice,
b) donosi poslovnik o svome radu,
c) donosi godišnji program rada sa finansijskim planom,
d) usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun,
e) donosi pravilnik o radu;
f) odlučuje o korištenju sredstava u skladu sa zakonom i statutom,
g) provodi proceduru izbora direktora javnim konkursom u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,
h) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.
 
II  Mandat članova Nadzornog odbora
 
Nadzorni odbor „Turističke zajednice Grada Bihaća“ imenuje se na period od četiri godine, a članovi mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani najviše na još jedan mandat. 
 
III Opći uvjeti
 
Kandidat za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Zakonom:   
- da je državljanin BiH 
- da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije  objave javnog konkursa
- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak
- da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
- da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu
- da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesinalnom odnosu s društvom u kojem aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora. 
 
IV  Posebni uvjeti
 
Članovi Nadzornog odbora, pored općih uvjeta propisanih Zakonom, trebaju ispunjavati i posebne uvjete:
a) VSS-VII stepen stručne spreme ili drugi ili  treći ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja,
b) najmanje 5 godina radnog iskustva nakon sticanja VSS.
 
Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se:
- stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova finansijskog nadzora;
- sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti Turističke zajednice; 
- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje;
- sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka;
- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca;
 
V  Potrebni dokumenti
 
Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
- dokaz o školskoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu u struci
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
- uvjerenje o nekažnjavanju kantonalnog suda ( ne starije od 6 mjeseci ), 
- preporuka poslodavca
- drugi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog konkursa (ovjerene izjave o ispunjavanju općih uvjeta iz alineje 3 . 4. 7. 8. 9. i 10. javnog konkursa).
 
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
 
Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na adresu: 
Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, 
ul. Bosanska broj 4, 77000 Bihać sa naznakom: 
„Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora „Turističke
 zajednice Grada Bihaća“ – NE OTVARATI“.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 
 
Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih zakonom, te na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata sastaviti listu sa užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na intervju.
Nakon obavljenog intervjua, Komisija će predložiti Gradonačelniku Grada Bihaća rang listu najboljih kandidata uz pismenu preporuku.
Odluku o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća donijeti će Gradonačelnik, a konačno imenovanje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Općine Bihać“. 
 
VI  Ostalo
Rok za podnošenje prijava je 15. ( petnaest ) dana, od datuma zadnje objave ovog konkursa, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.
 
 GRADONAČELNIK
     Šuhret Fazlić