Informacije iz oblasti građenja i urbanizma

Kampanja "Legalizacija 2019"
 
Skupština Unsko-sanskog kantona, na svojoj 41. sjednici, održanoj 4. juna 2018.g. donijela je Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata. Ovim Zakonom reguliše se postupak, uvjeti i način legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Pod bespravno izgrađenim objektima, ovim zakonom podrazumijevaju se:
- Objekti čija nje gradnja započela ili završena bez odgovarajuće dozvole 
- Građevine
 
Postupak legalitzacije bespravno izgrađenih objekata provodi Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, te gradski, odnosno općinski organ zadužen za poslove prostornog uređenja i građenja. Legalizacija bespravnih građevina vrši se donošenjem rješenja o izvedenom stanju, a postupak legalitacije pokreće se po zahtjevu zainteresirane pravne ili fizičke osobe, oodnosno investitor i vlasnik objekta.
 
U postupku legalizacije, a prije donošenja rješenja o izvedenom stanju, investitor ili vlasnik bespravne gradjevine plaća budžetu Unsko-sanskog kantona namjenska sredstva za legalizaciju. Naknadu za legalizaciju, u svakom posebnom slučaju, utvrđuje nadležni organ. Sredstva, prikupljena od naknada za legalizaciju koristiće se za uklanjanje bespravnih građevina, uređivanje građevinskog zemljišta, izgradnju i održavanje objekata javne namjene i komunalne infrastrukture, izradu planske dokumentacije, uspostavu i održavanje geo-informacijskog sistema.
 
Legalizacija bespravno izgrađenog objekta može se izvršiti, ukoliko:
-ne ugrožava javni interes
-ne utiče negativno na uvjete zaštite okoliša, terena, stanovništva i matterijalnmih dobara
-zadovoljava zahtjeve određenog planskog dokumenta
-zadovoljava propisane građevinske norme i standarde
-zadovoljava uvjete predviđene posebnim zakonima
 
Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata je 31.12.2019.g. 
 
Članom 22. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata USK, predviđeno je da će građevinski inspektor donijeti rješenje o uklanjanju bespravne građevine, ukoliko nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku, propisanim Zakonom, te ukoliko građevina ne ispunjava uslove za legalizaciju.
 
Više informacija o uslovima, načininima, postupku legalizacije, te kaznenim odredbama na
 
Zahtjevi i informacije vezane za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata:
 
Izjava legalizacija
 
Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
 
Upustvo za legalizaciju bespravno izgradjenih gradjevina i zahvata
 
ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA
 
Linkovi vezani za katastar i gruntovnicu:

https://www.katastar.ba/pregled

Na ovoj stranici možete vršiti pretraživanje i pregled katastarskih podataka po broju parcele ili broju posjedovnog lista.

www.e-grunt.ba

Na ovoj stranici možete vršiti pretraživanje i pregled zemljišno-knjižnih podataka po broju parcele ili broju zemljišno-knjižnog uloška.

 

Vodiči na engleskom jeziku vezani za građenje:

(Vodič građevinska ENG)

(Vodič lokacijska ENG)

(Vodič upotrebna ENG)

(Vodič urbanisticka ENG)