Gradske službe

Unutrašnja organizacija gradskog organa uprave zasniva se na principima kojima se osigurava:

 • zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova, racionalna organizacija rada i uspješno rukovođenje organom, te puna zaposlenost i odgovornost državnih službenika i namještenika za izvršavanje poslova radnog mjesta
 • ostvarivanje pune saradnje općinskog organa uprave s drugim organima
 • grupisanje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo održavanje
 • potpunije objedinjavanje zajedničkih i općih poslova, radi njihovog racionalnog obavljanja i korištenja usluga

Službe Gradskog organa uprave su:

 • Služba za podršku i razvoj uprave
 • Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
 • Služba za budžet i trezor
 • Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
 • Služba za opću upravu i mjesnu samoupravu
 • Služba za društvene djelatnosti
 • Služba za internu reviziju
 • Služba za upravljanje lokalnim razvojem
 • Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Služba civilne zaštite