Izvještaj o provedenoj anketi zadovoljstva građana pružanjem uslugama Gradskog organa uprave
21. avgust 2017. godine

U skladu sa tačkom 5. Uputstva o mjerenju zadovoljstva korisnika usluga (Službeni glasnik Općine Bihać broj 13/08), provedena je anketa sa ciljem procjene zadovoljstva građana pružanjem uslugama Gradskog organa uprave. Ova anketa predstavlja godišnje istraživanje zadovoljstva građana, a njeni rezultati će poslužiti u toku internih analiza, planiranja i procesa odlučivanja. Anketa je provedena u periodu od 24.07.-04.08.2017. godine. Anketirano je ukupno 100 građana, odnosno korisnika usluga od čega 15 građana koji koriste usluge jednom godišnje ili rjeđe, 15 građana koji usluge koriste dva do tri puta godišnje i 70 građana koji usluge koriste više od tri puta godišnje. Metodom slučajnog uzorka, građani su zamoljeni da popune anketne listiće, a zatim ih odlože u zaključanu kutiju za ankete. Prema podacima iz anketnih upitnika vidljivo je da je procenat vrlo zadovoljnih građana 18,5 %, dok je zadovoljnih 51,8 %, što ukupno iznosi 70,3 % zadovoljnih i vrlo zadovoljnih građana pružanjem usluga gradskog organa uprave. Nezadovoljnih je 27,5 % građana, dok je 0,5 % građana odgovorilo sa „ne zna“, a 1,7% građana nije željelo odgovoriti na pojedina pitanja.

Kao što je vidljivo iz tabele, građani su najzadovoljniji ljubaznošću zaposlenih, a najnezadovoljniji prostorijama i opremljenošću mjesta gdje se pružaju usluge. S obzirom da je u periodu vršenja ankete u Centru za pružanje usluga građanima sistem rashlađivanja (klima) bio u kvaru, te da je zbog ekstremnih vrućina u tom periodu u Centru bilo izrazito toplo i zagušljivo, smatramo da je navedeno znatno uticalo na rezultate ovog istraživanje i mišljenje građana. Ostali aspekti zbog kojih su građani najviše izrazili nezadovoljstvo tiču se troškova i brzine usluge, dok su kvalitet usluge i znanje zaposlenih aspekti sa kojima su građani zadovoljni.


Nivo zadovoljstva anketiranih građana sa svakim od aspekata usluga vidljiv je u sljedećoj tabeli:

  
Vrlo zadovoljni
Zadovoljni
Nezadovoljni
Ne zna
Ne želi odgovoriti
P2. Prostorije i opremljenost mjesta gdje se pružaju usluge
24
31
45
--
--
P3. Kvalitet usluge
20
57
21
--
2
P4. Brzina usluge
13
54
30
1
2
P5. Ljubaznost osoblja
38
51
9
--
2
P6. Znanje osoblja
13
63
21
1
2
P7. Troškovi usluga
3
55
39
1
2
  UKUPNO
111
311
165
3
10
  Procenat
18,5 %
51,8 %
27,5 %
0,5 %
1,7 %
Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013