Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća
19. jun 2017. godine

Na osnovu člana 132. stav 11. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.12/13 i 3/16) i člana 3.Pravilnika o tehničkom pregledu građevina („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 18/12), Gradonačelnik putem Službe za urbanističko planiranje i građenje, o b j av l j u j e:


Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave  Grada Bihaća


I
Pozivaju se sva zainteresovana stručna lica, odnosno specijalisti za pojedine oblasti da podnesu prijave za učešće u radu komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća, i to slijedećih struka:
1. Arhitektonske,
2. građevinske,
3. elektrotehničke,
4. mašinske,
5. saobraćajne,
6. tehnološke,
7. zaštite okoliša,
8. zaštite na radu,
9. zaštite od požara i eksplozija,
10. zaštite kulturno-historijskog nasljeđa

II
Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju završenu visoku stručnu spremu  sedmi stepen ili diploma visokog obrazovanja I stepena (240 ETCS) ,drugi i treći stepen ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja iz navedenih struka, najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

III
Prijava na Javni poziv treba da sadrži:
- ime i prezime stručnog lica sa tačnom adresom, brojem telefona i e-mailom;
- naznaku oblasti za koju se prijavljuje, kao i naznaku uže oblasti (ukoliko posjeduje posebni dokaz o završenom programu obuke, specijalizaciji ili sl.)
Uz prijavu je potrebno je priložiti slijedeće dokumente u orginalu ili ovjerenoj kopiji:
- diplomu o završenom  fakultetu,
- uvjerenje o radnom iskustvu iz tačke II javnog poziva,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- druge dokaze o sticanju naučnog zvanja, stručnom osposobljavanju za posebne oblasti predviđenom posebnim propisima, ukoliko se lice opredjeljuje za posebnu užu oblast u okviru određene struke.

IV
Stučna lica koja su imala učešće u radu Komisije za tehnički prijem građevina po prethodnom javnom pozivu nisu dužna prilagati dokaze iz tačke III, već uz Prijavu prilažu izjavu kojom potvrđuju da ispunjavaju  uslove ovog Javnog poziva, obzirom da se dokumentacija nalazi u Arhivi Grada Bihaća.

V
Doktori i magistri  tehničkih nauka iz oblasti za koju se prijavljuju uz Prijavu prilažu rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

VI
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja, neposredno na protokol Grada Bihaća ili putem pošte na adresu:
GRAD BIHAĆ
Služba za urbanističko planiranje i građenje
Ulica Bosanska br. 4
Bihać
sa naznakom „Prijava na učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina
za koje odobrenje za upotrebu izdaje organ uprave  Grada Bihaća“
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013