Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Gradsko vijeće Grada Bihaća
17. februar 2017. godine


I UPRAVNI ODBOR

1.    Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać
2.    Javna ustanova „Gradska galerija“ Bihać
3.    Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać
4.    Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać


- predsjednik ………………………………………………………………… 1
- članovi iz reda predstavnika osnivača ............................…………………... 1
- članovi  iz reda stručnih radnika ustanove…………………………………  1


II NADZORNI ODBOR

1.    Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać
2.    Javna ustanova „Gradska galerija“ Bihać
3.    Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać
4.    Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać


- predsjednik ......................................................................……………….. ..1
- član iz reda predstavnika osnivača ............................………………… …..1
- član  iz reda stručnih radnika ustanove…………   ………………………. 1


III OPIS POZICIJA

A)    POZICIJA I (1-4)

             Upravni odbor Javne ustanove:
donosi Pravila ustanove uz saglasnost Osnivača, imenuje i razrješava direktora i vršioca dužnosti direktora uz saglasnost Osnivača, zaključuje ugovor o radu sa direktorom i vršiocem dužnosti direktora, usmjerava, kontroliše rad direktora te odlučuje o njegovoj disciplinskoj odgovornosti, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druga opća akta u skladu sa zakonom i pravilima, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima, odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove, odlučuje o prigovoru zaposlenika protiv rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, podnosi godišnji izvještaj o poslovanju ustanove, vrši i druge poslove  u skladu sa zakonom, pravilima i poslovnikom o radu, utvrđuje prečišćene tekstove općih i pojedinačnih akata ustanove.

B)    POZICIJA I (1-4)

Predsjednik Upravnog odbora Javnih ustanova :
 saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi svim pripremama za održavanje sjednica Upravnog odbora, odlučuje o mjestu i vremenu održavanja sjednica, upućuje pozive za sjednice Upravnog  odbora, vodi sjednice Upravnog odbora, potpisuje odluke i druga akta donesena na sjednici Upravnog odbora, stara se o primjeni Pravila, drugih općih akata i Poslovnika o radu, stara se o provođenju i izvršavanju odluka Upravnog odbora, stara se o ostvarivanju saradnje sa Osnivačem, obavlja i druge poslove određene ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.


A)    POZICIJA II (1-4)

      Nadzorni odbor ustanove:
 analizira izvještaje o poslovanju ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

B)    POZICIJA II (1-4)

  Predsjednik Nadzornog odbora:
priprema Poslovnik o radu Nadzornog odbora, priprema, saziva, vodi sjednice, potpisuje nalaze, mišljenja, izvještaje i druge akte, te vrši druge poslove bliže uređene Pravilima i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora. MANDAT I NAKNADA ZA RAD ZA POZICIJE I (1-4) i II (1-4)

Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani, a za svoj rad u Upravnom odnosno u Nadzornom odboru imaju pravo na naknadu u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora u skladu sa Odlukom Osnivača.


IV OPĆI USLOVI ZA POZICIJE I (1-4) i II (1-4)

             Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
-    da su državljani BiH
-    da su stariji od 18 godina
-    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja oglasa
-    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine)
-    da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup nespojiv s pozicijom  za koju se kandiduju
-    da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH («Službeni glasnik BiH», broj 16/02, 12/04)
-    da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju
-    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.


V POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE I (1-4) I POZICIJE II (1-4)

A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRUČNA SPREMA

-    predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz reda predstavnika osnivača i iz reda stručnih radnika ustanove: VII stepen složenosti zanimanja, VSS.

B) OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU I (1-4) i II (1-4)

-    najmanje jedna godina radnog staža u struci, ili iskustva na poslovima iz djelatnosti ustanove odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
-    prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
-    sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
-    sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove  u kojoj se kandiduje,
-    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana,
-    da nije direktor, predsjednik ili član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predstavnik osnivača sa ovlaštenjima skupštine ili predsjednik odnosno član Nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

           
VI POTREBNI DOKUMENTI

             Kandidati su dužni dostaviti:

 - prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje i u kojoj ustanovi, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.
 -  prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija u jednoj ustanovi.
             Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija slijedećih dokumenata:
-    dokaz o radnom stažu u struci ili iskustva na poslovima iz djelatnosti ustanove odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
-    ovjerena kopija diplome
-    preporuka poslodavca
-    uvjerenje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine, odnosno da mu nije prestao radni odnos kod poslodavca kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine, prije dana objavljivanja oglasa
-    druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova oglasa (ovjerene izjave: da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine, da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje, da nije na funkciji u političkoj stranci, da nije predsjednik ili član upravnog odnosno nadzornog odbora u drugom pravnom subjektu).


VII OSTALE NAPOMENE

             Javni oglas će se objaviti u «Službenim novinama Federacije BiH» i dnevnom listu «Oslobođenje»  i  na WEB stranica Grada Bihaća .
             Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.
             Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihać, 77000 Bihać, ulica Bosanska broj 4, sa naznakom:                     «Prijava na oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora  u javnim  ustanovama  sa naznakom ustanove – NE OTVARATI».
             Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za imenovanje, sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata.
             Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju, i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
             Nakon obavljenog intervjua, Komisija će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i proslijediti je Gradonačelniku  na konačno imenovanje.
             Konačna imenovanja će se objaviti u «Službenim novinama Federacije BiH» i «Službenom glasniku Grada Bihaća» i na WEB stranica Grada Bihaća.
             Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku  imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni zakonom.
             Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.
             Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
             Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.


          Gradonačelnik
            Šuhret Fazlić


Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013