Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać
17. januar 2017. godine

Javni konkurs  za izbor i imenovanje predsjednika i članova
nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać


I Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća, čiji je osnivač  Gradsko vijeće  Bihać, i to:
a)    Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać
b)    Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Vodovod“ d.o.o. Bihać
c)    Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
d)    Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać

II Nadzorni  odbor javnih preduzeća sastoji se od tri člana :
    a) predsjednik Nadzornog odbora ........................................................................................ 1 (jedan)
    b) član Nadzornog odbora ....................................................................................................  2 (dva)

III Opis pozicije:
Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:
a)  priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini
b)  priprema Etički kodeks u suradnji s Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini
c)    vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini
d)    razmatra sprovedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki sa aspekta njegove usaglašenosti s važećim propisima i nadzire njegovu sprovedbu
e)    daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti
f)    predlaže Skupštini način pokrića gubitka
g)    imenuje i razrješava članove Uprave u skladu s postupcima utvrđenim u Poslovniku, te važećim propisima
h)    daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH
i)    daje upute direktoru za sprovođenje preporuka u vezi s uočenim nepravilnostima
j)    organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja u skladu s važećim zakonima o računovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva
k)    usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva s bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora
l)    podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
m)    podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima i prijedlog godišnjeg plana poslovanja
n)    podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja
o)    vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga  i dokumentacije
p)    daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu
q)    nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora
r)    vrši neposredni nadzor nad sprovođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH (interna kontrola)
s)    redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu
t)    obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

IV Mandat i naknada za rad:
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja, a za svoj rad u Nadzornom odboru imaju pravo na naknadu iz sredstava Društva, čiju visinu utvrđuje Skupština Društva.

V Opći uvjeti:
Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Zakonom:   
a)    da je državljanin BiH,
b)    da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
c)    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije  objave javnog konkursa,
d)    da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e)    da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak,
f)    da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
g)    da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija,
h)    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
i)    da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,
j)    da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesinalnom odnosu s društvom u kojem aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora.

V Posebni uvjeti:
Posebni uvjeti koje u skladu sa Statutom Društva moraju ispunjavati kandidati:
             a)  VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera (za predsjednika i članove Nadzornog odbora u JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i  JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać)
             b)  VII stepen složenosti zanimanja, VSS  (za predsjednika i članove Nadzornog odbora  u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać)
c)    VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen ekonomski, pravni ili drugi fakultet
društvenog smjera (za predsjednika i članove Nadzornog odbora JP “Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać)
d)    najmanje 5 godina radnog staža u struci.
Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se:
e)    stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova finansijskog nadzora,
f)    sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti Društva
g)    prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
h)    sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka,
i)    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

VI Potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti:
a)    prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži oznaku pozicije i naziv javnog preduzeća za
       koje se kandiduje
b)    kraću biografiju,
c)    adresu i kontakt telefon,
d)    dokaz o školskoj spremi,
e)    dokaz o radnom iskustvu u struci,
f)    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
g)    izvod iz matične knjige rođenih,
h)    preporuku poslodavca,
i)    drugi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog konkursa (ovjerene izjave o
ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), g), h), i) i j) javnog konkursa.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz alineje e) i f) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VII Ostale napomene:
Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na adresu:
Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihać, Bosanska   broj 4, 77000 Bihać sa naznakom:
„Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora  javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Bihać– NE OTVARATI“.
Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvrđenih Statutom sastaviti listu sa užim izborom kandidata.
Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slučaj imenovanja.
Nakon obavljenog intervjua, Komisija će uz pismenu preporuku, Gradonačelniku Grada Bihać, predložiti rang listu najboljih kandidata na saglasnost.
Odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova  Nadzornog odbora donijet će Gradsko vijeće. Konačno imenovanje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenom glasniku Grada Bihać“.
Protiv odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora, svaki učesnik u konkursu i svaki član javnosti može podnijeti prigovor Gradonačelniku, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana, po isteku roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.


 Gradonačelnik
 Šuhret Fazlić


Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013