Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać
17. januar 2017. godine


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj  34/03 i 65/13) i člana 14. i 39. Pravila JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 5/12 i 15/12 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 9/15), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik općine Bihać“, broj 8/13), Gradonačelnik Bihaća,

P O N I Š T A V A   J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora u JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać broj: 01-05-6218/16 od 06.09.2016.godine, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 71/16, dana 09.09.2016. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.09.2016.godine.

i raspisuje

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

 I   UPRAVNI ODBOR
            - predsjednik...............................................................................................................1
            - članovi iz reda predstavnika Osnivača.....................................................................2
    - članovi iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.............2
  II NADZORNI ODBOR
-    predsjednik..............................................................................................................1
-    član iz reda predstavnika Osnivača........................................................................ 1
-    član iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.................1

  III OPIS POZICIJA
Pozicija I
A) Upravni odbor  JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać:
-    donosi Pravila Zavoda uz saglasnost Osnivača,
-    donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
-    donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost Osnivača i druga opća akta, uz saglasnost Osnivača ako je to zakonom propisano,
-    utvrđuje planove i programe rada Zavoda,
-    utvrđuje finansijski plan i usvaja završni račun Zavoda,
-    usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
-    rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem,
-    podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj  o poslovanju Zavoda,
-    odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa od 3.000 KM,
-    odgovara Osnivaču za rezultate rada Zavoda,
-    odlučuje o izgradnji i investicionim ulaganjima u objekte i opremu Zavoda, uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa Finansijskim planom i Programom rada Zavoda,
-    odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je osnovan Zavod,
-    odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke i rješenja direktora kojima je odlučeno o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,
-    imenuje i razrješava direktora i v.d. direktora uz saglasnost Gradonačelnika,
-    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Pravilima,
-    utvrđuje prečišćene tekstove općih i pojedinačnih akata Zavoda.
B) Predsjednik Upravnog odbora Zavoda:
       - saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi svim pripremama za održavanje sjednica
         Upravnog odbora,
        - odlučuje o mjestu i vremenu održavanja sjednica, upućuje pozive za sjednice Upravnog
          odbora,
        - vodi sjednice Upravnog odbora,
        - potpisuje odluke i druga akta donesena na sjednici Upravnog odbora,
        - stara se o primjeni Pravila, drugih općih akata i Poslovnika o radu,
        - stara se o provođenju i izvršavanju odluka Upravnog odbora,
        - stara se o ostvarivanju saradnje sa Osnivačem,
        - obavlja i druge poslove određene ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Upravnog
          odbora.
Pozicija II
Nadzorni odbor JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać:
- analizira izvještaj o poslovanju Zavoda,
- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad,
- pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun,
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
- izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

  IV OPĆI USLOVI (Pozicija I i II)
Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
a)    da su državljani BiH;
b)    da su stariji od 18 godina;
c)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objave oglasa;
d)    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
e)    da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup;
f)    da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
g)    da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju;
h)    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH.

V POSEBNI USLOVI (Pozicija I i II)

    Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati kandidati:
a) VII/VI stepen složenosti zanimanja, VSS/VŠS;
b)  najmanje jedna godina radnog staža  u struci ili iskustva na poslovima iz djelatnosti  
      ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje;
c)    prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje ;
d)    sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
e)    sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje;
f)    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuke poslodavaca;
g)    da nije direktor, predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predstavnik osnivača sa ovlaštenjima skupštine ili predsjednik ili odnosno član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

VI MANDAT I NAKNADA ZA RAD (Pozicije I i II)

Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Predsjedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora pripada naknada za rad, čiju visinu utvrđuje Upravni odbor u skladu sa Odlukom Osnivača.

VII POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni dostaviti:
a) prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži oznaku pozicije (prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija koje su predmet javnog oglasa).
b)    kraću biografiju,
c)    adresu i kontakt telefon,
d)    dokaz o školskoj spremi,
e)    dokaz o radnom iskustvu u struci,
f)    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
g)    izvod iz matične knjige rođenih,
h)    preporuku poslodavca,
i)    druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog oglasa (ovjerene izjave o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), f), g),  i h) i Posebnog uvjeta iz alineje g) javnog oglasa)
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Dokaz o ispunjavanju Općih uslova iz alineje e) i f) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

  VII OSTALE NAPOMENE

  Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ .
    Rok za podnošenja prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.
          Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u GraduBihać, 77000 Bihać, Ul. Bosanska br.4, sa naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać – „Ne otvarati“.
         Komisija će uz poštovanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata, sastaviti listu sa užim izborom kandidata.
        Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
         Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.
         Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom.
        Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombdusmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.
        Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
        Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

                                                                                                                   Gradonačelnik     
                                                                                                                     Šuhret Fazlić
                                                
Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013