Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja
12. jul 2016. godine
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 01-23-5-4560/16
Bihać:  07.07.2016. godine


    Po ovlaštenju Gradonačelnika Sekretar Gradskog organa uprave  na osnovu člana 5. stav.1 i 2.  Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 8/13 i 14/13)  r a s p i s u j e

        Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja


       1. PREDMET OGLASA

      1. Davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Bihaću u ulici Bosanske državnosti broj 2,  ukupne površine 17,69 m2, vlasništvo Grada Bihaća.

      2. PRAVO UČEŠĆA  

          Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička (samostalni privrednik) i pravna lica.
Poslovni prostor se daje u zakup na period od 3 godine - (tridesetšest) mjeseci sa mogućnošću obnavljanja Ugovora o zakupu.

      3 . POČETNA CIJENA ZAKUPNINE
        
         Početni iznos zakupnine za poslovni prostor opisan u tački 1. iznosi 12,00 KM, (I-građevinska zona) po 1 m2,  (slovima: dvanaest i 00/100 KM), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17%.

      4. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

       Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Gradskog organa uprave Grada Bihaća ili na adresu:
          
                                                                 Grad Bihać,
                                                            UL. Bosanska br.4.
                                                                 sa naznakom:
                       „Ne otvaraj – Za Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora-“
      Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na javni poziv.
      Pismene prijave podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
     
       5. DEPOZIT  ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANJU      
        
     Garantni depozit ne može biti manji od 10 %  početnog iznosa polugodišnje zakupnine za  poslovne prostorije koje su predmet javnog nadmetanja.
      Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 1. iznosi 127,36 KM (slovima: stotinudvadesetsedam i 36/100 KM),    
     
     Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat depozita, osim ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu i u slučaju da u toku javnog nadmetanja  ni jedan učesnik ne istakne ponudu iznad početne cijene zakupnine, u tom slučaju javno nadmetanje će se proglasiti neuspjelim i svi prijavljeni učesnici gube pravo na povrat uplaćenog depozita.
   
      6. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA:
   
      Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća, dana 20.07.2016. godine u 10,00 sati (srijeda) u maloj sali, treći kat.
      Provođenje javnog nadmetanja vrši Komisija za provođenje javnog nadmetanja radi davanja u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Bihaća.

     7. SADRŽAJ PRIJAVE
     
    Prijava na javni poziv mora da sadrži:
a)    podatke o podnosiocu prijave (obavezno naznačiti broj telefona)
b)    dokaz o uplaćenom depozitu u Budžet Grada Bihaća na žiro-račun br. 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit“Zagrebačke banke, Poslovni centar Bihać
c)    rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)
d)    rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležne gradske službe (za fizička lica),
e)     uvjerenje Službe za finansije Grada Bihać da nema dospjelih, neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću (za fizička i pravna lica)
f)    izjavu o prihvatanju početne cijene    

    Javno nadmetanje će se održati ako se na Javni poziv za davanje poslovne prostorije u zakup prijave najmanje dva učesnika.    
      
      8. TROŠKOVI

      Grad Bihać ne snosi troškove učesnika u postupku javnog nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti Javni poziv ili odgoditi sve ponude za bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog nadmetanja.

                                
                                                                                      Po ovlaštenju Gradonačelnika
                                                                           broj: 01-05-4273/16 od 20.06.2016. godine
                                                                                    Sekretar Gradskog organa uprave
                                                                                           mr.sci. Ermin Zulić

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013